Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/855

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

844 I—IEDEMARKENS AMT. Da Olav Galde og biskop Magnus indsaa, at de ikke kunde komme nogen vei med Hans Mule, tog de det parti at hylde Fredrik som landets konge. I november maaned holdt Henrik Krumedike thing paa Aaker paa Hedemarken, og bønderne lige fra Dovrefjeld mødte frem; hele den søndenfjeldske del af landet gav sig her under kong Fredrik I 1537 drog Truid Ul-fs-t‘md, Thord Rod og Jose.f Falster fra Trondhjem til Oplandene, hvor biskop M(Zg-veirs a“f Hamar blev tvungen til at give sig i Truids hænder, som det synes efter at have fristet en kortvarig modstand. Medens Thord Rod ind- sattes som høvedsmand paa Hamar befæstede bispegaard, førte Truid Ulfstand den fangne biskop Magnus til Danmark, hvor han blev indsat i Antvorskov kloster paa Sjæ1land. Da han ved for- skjellige anledninger havde vist sig som en ivrig tilhænger af Olav Engelbrek1ssøn og en nidkjær forkjæmper for den katholske kirkes opretholdelse, vovede Kristiern ikke at lade ham komme paa— fri fod igjen, men holdt ham i fangenskab til hans død, der skal være indtruffet i aaret 1542. I den katholske tid hørte Tønset, som dengang ogsaa ind- befattede de nuværende præstegjeld Lille-Elvedalen, Kvikne og Tolgen, til Nidaros stift. Lille-Elvedalen havde ikke egen kirke, men sognede til Tønset eller kanske snarere til Tyldalen. Erkebiskop ThOrer foretog i 1211 en kirkevielse i Tønset; omkring 148O foretoges en visitats i Tønset kirke af erkebiskop Gaute Næste bispevisitats i Tønset foretoges l„58() af den lutherske biskopi Oslo, Jens Nilssøn. r Fra ]537 til ]8.I4. Ved reformationen skulde den danske ordina-ns indføres i Norge som i Danmark. Sommeren 1539 var Geble Pederssøn af Bergen i Os1o, hvor han med de kongelige kommissærer Truid Ulfstand og Klaus Bilde forhandlede om kirkeordinansens antagelse i stifterne Oslo og Hamar. Kannikerne i Oslo og Hamar samt geistligheden samme- steds med borgermestere, raadrog borgere vedtog ordinansen, men der fandtes ingen, som trøstede sig til at overtage superinten- dentens embede i Oslo og Hamar bispedømme, som nu var forenede til et. I 1541 kom Hans Re;ff som den første superintendent for de forenede oplandske stifter til Oslo. Fra Oslo stift, der talte over hundrede præstegjeld, klages der 1542, medens præsteskabet endnu var katholsk, over at «der er mange kirker, som der ingen præster er til». Under Syvaarskrigen 1563—70 gjorde i Oktober maaned 1564 Johan Siggeson fra Herjedalen af et indfald paa Hedemarken. 1