Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/854

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I—1ISTORIE. 843 paa i midten, paa det sted, som senere hen er kaldet Hoved- stangen (dialekt Hu-stangen) r ø Blandt de mænd, som antoges at staa i forbindelse med Herluf Hufvudfat, og som spillede under dække med svenskerne var Hamarbispen Karl Jæmte, som dog havde bistaaet kongen med knegte til at dæmpe opstanden. For at bemægtige sig bispegaarden tog kongen sin tilflugt til en list, idet han anmodede bispen om at komme til Sarpsborg. Bispen, der anede uraad, reiste først efter en tredje skrivelse af- sted, men paa veien fik han betænkeligheder og forsøgte at rømme til Sverige, men han blev grebet og sat i haardt fængsel paa Aker hus. For at bemægtigede sig bispegaarden drog kongen med et følge paa 5O0 mand, deriblandt 60 ryttere, opover, og det var den dag, da man paa slottet ventede bispen tilbage, han kom did. BiskopenS foged var just borte i et ærinde. Da kongen og hans mænd var saa nær, at de kunde sees fra slottet, satte de i et stærkt trav og med spændte buer hen imod porten og raa.bte, at man skulde lukke op for kongen og biskopen, for svensken var efter dem og vilde tage slottet. Porten kom da op i en fart, og Kristiern blev herre over slottet. Biskopens mænd blev tagne tilfange. Da kongen gik rundt i bispegaarden, sagde han: «Kommer her igjen en biskop, saa faar han bo paa ladegaarden. Slotte og murede gaarde skal bisper herefterdags ikke mere have.» Et par maaneder senere, i slutningen af april, foretog den landflygtige biskop ’I’horkel Jenssøn fra Sverige af et indfald i Solør og Hedemarken. Solungerne lovede at bistaa ham. Men senere —gik Thorkel Jonssøn i hemmelighed over til de danske i haab om, at kong Hans eller Kristiern maatte have et bispe- dømme at overlade ham. Ved udgangen af mai maaned søgte den gamle erkebiskop Gaute at faa biskop Karl befriet fra fangenskab og gjenindsat i embedet samt hans sag undergivet prøvelse af dommere Biskop Karl blev imidlertid siddende i fængsel og haardt behandlet. Han søgte forgjæves at flygte af sit fængsel. Karl J æmte slap ud af fængslet i 1512 og døde snart efteri Oslo. Da Kristiern II havde forladt sine riger i l523 var Olav Galde til Thomæ bleven statholder søndenfjelds, og han begyndte i forening med Sin broder Gaute Galde til Nygaar(l og biskop Magnus (1j“ Hamar en aaben feide mod høvedsmanden paa Akers- hus H(ms MulP, der blev indesluttet paa Akershus og maatte be- tragtes som Kristiern II.s mand. Ogsaa paa Oplandene foregik der en reisning mod Hans Mule, der ikke synes at have været synderlig afgjort af egnens almue; men denne maatte dog snart igjen ved hans kraftige optræden falde til føie.