Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/841

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

83O HEDEMARKENS AMT. til Gudbrandsdale11, hvor han holdt thing og fortsatte saa til Mjøsen. Her laa kong Mag-nus’s len(le1—mænd Halvard paa Saa- sta(l (i Stange), Sæbjørn— Si)1dressøn og Ivar Gæsling (paa Sundbu i Vaage) med 18 bevæbnede fartøier paa vandet, og over 140O mand var opstillet paa land. Sverre havde kun 240 mand og fandt overmagten for stor. Han tog da veien over skogene mel- lem Mjøsen og Randsfjord til Hadeland og bemægtigede sig alle de fartøier, Som kunde findes i RandSfjorden. Han havde nogle kampe med bønderne her, men da Orm kongsbroder kom mod ham fra Viken, lod han drage skibene fra Randsfjorden 5 mil over til Mjøsen, idet han brugte tømmer som ruller. Rimeligvis fulgte han, saavidt muligt, alle smaa vande og vasdrag, indtil man naaede E“inavatn, og1dernæst Hunselven indtil dens ud1øb i Mjøsen. Paa Mjøsen roede Sverre straks mod lendermændene, der intet angreb ventede, og som med sine fartøier styrede syd- efter. Sverre rensede Mjøsens nordlige bredder for fiender og styrede til Hamar, hvor han holdt thing. Halvard paa Saastad, en af 1endermændene, gjorde et gjæstebud paa sin gaard for at- samle folk, og da det tillige var kirkemesse, kom der sammen 4O0 mand. Birkebeinerne kom uformodet paa kirkemessedagen. og der begyndte en kort fægtning, som endte med, at lender- mændene flygtede, efterladende 7 faldne og 5 fangne. Birkebei- nerne gjorde sig tilgode med gildeskosten. Lendermændene havde skjult sine fartøier, men Sverre tvang de fangne til at oplySe, hvor de var, og han fik nu alle de skibe, der fandtes i Mjøsen, smaa og store, i sin magt. Ligeledes tilegnede han sig alle len- dermændenes og de øvrige flygtningers eiendomme, saavel som al den 1andskyld, kong Magnus og Erling Jarl skulde oppebære Samtlige Oplan(le, endog Østerdalen og, som det synes, Valdres. maatte underkaste sig, og var for øieblikket i hans vold. Under- kastelsen bestod imidlertid kun deri, at bønderne, hvor han kom med sin flok, for at undgaa ubehageligheder erklærede ham for konge og vedtog at udrede en vis pengesum eller anden ydelse Da Mag- nus Erlingsøn og Erling Skakke imidlertid kom til Viken og sam- lede en stor styrke, drog Sverre til Sogn, og efter sit mislykkede tog til Voss drog han gjennem Valdres til Gudbrandsdalen Da han der fik høre, at 12 bønder fra Hamar og Omegn var blevet enige om hver at stille 120 mand imod ham, saa ilede han hur- tig sydover og overfaldt ved nattetide hovedmanden for de for- bundne bønder, Thorgrim-, som blev greben og bunden, medens huskarlene fik prygl. Sverre tog gods fra ham, og han maatte betale en halv mark guld (4 mærker sølv). Sverre drog til Hamar, hvor en anden af de sammensvorne, Harald Gudbrandssøn, blev greben, og han fik beholde sit liv mod at betale halvanden mark guld. Andre af Magnus’s mænd flygtede og led stort tab paa