Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/812

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FORHISTORIE. 8OI Legater vedkommende amtet. Ole Gabriel Uelands legat. Til minde om Ole Gabriel Ueland blev ved offentlig subskription inden Hedemarkens amt tilveiebragt et beIøb, som ved udgangen af 1878 udgjorde kr. 3551.19; renterne ti1lægges kapitalen, ind- til denne er steget til kr. 5000.00. Legatet uddeles aarlig som et eller flere stäipendier til almueskolelærere til deres videre uddannelse Stipendierne uddeles af Hedemarkens amtsformandskab, der danner legatets bestyrelse Biskop H. Folkestads legat. Til erindring om Folkesfad som Hamar biskop blev ved frivillige bidrag sammenskudt et beløb af kr. 3 250.00. i Renterne af kapitalen tillægges denne, indtil den er vokset til kr. 1O 000.00, fra hvilken tid de for hvert aar skal tillægges kapitalen, indtil denne har naaet en størrelse af kr. 20 00O. For- saavidt renterne ikke saaledes henlægges til kapitalen, bliver de at anvende til fremme af den evangelisk-lutherske ind-rem-“iÄssion i Hamar stift Fundatsen er af 22de mai 1887. Sognepræst Thor ()(llandsW legat, stort kr. 4000.00, til geist1iges efterladte i Hamar stift, er stadfæstet 25de Oktober 1897. Ren- terne uddeles af Hamar biskop. For-histori e. I beskrivelsen af Bratsberg amt og af Nordre Bergenhus amt findes udførligen omtalt de tidsrum, hvori man pleier at inddele vort lands forhistorie, og til disse almindelige oversigter kan her henvises Det turde være tilstrækkeligt her at bringe i erindring, at den forhistoriske tid inddeles i 3 store underafdelinger, og at man antager at kunne sætte tiden for disse underafdeIinger n()gei2l-anede saaledes: 1) stenalder (til omtr. 1500 f. Kr.), 2) broncealder (15OO til omtr. 5O0 f. Kr.) og 3) jernalder (omtr. 5OO “f. Kr. til 105O eft. Kr.). Jernalderen deles igjen i: a) den førromerske tid (til omtr. Kr. fødsel), b) den romerske tid (fra Kr. fødsel — 300 eft. Kr.), c) mosefundstiden (300—50O eft Kr.), d) mellemjernalderen (5O0 -800 eft. Kr.) og e) Vikingetiden (800—1050 eft. Kr.). Samtlige perioder er repræsenterede ved fund i Hedemarke11S amt. Indtil udgangen af 1899 kjendte man fra dette amt 592 fund. ð1 — l-1edemarkens amt.