Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/774

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMCNIKATIONSMIDI‘I—2R. 763 men denne ret blev udstrakt derhen, at kongen ogsaa kunde fordre skyds for de mænd, han sendte i sit erende, og store misbrug havde tidlig indsneget sig, idet uberettigede fordrede skyds ved at foregive, at de reiste i kongens erende, eller fordi de stod i kongens, biskopens eller fornemme kongsmænds tje- neste; ofte tog de endog med magt de heste, de behøvede. Sandsynligvis fordrede ogsaa alle de haandgangne mænd fri- skyds, alene fordi de hørte til kongens hird; og det er ligeledes at formode, at biskopernes mænd og tjenere fordrede det samme. Ingen ordentlig fordeling af byrden fandt sted, men en og samme bonde maatte den ene gang efter den anden skaffe heste, naar hans gaard laa beleiligere til ved landeveien, medens andre, der boede afsides, ganske forskaanedes. Paa alt dette uvæsen søgte nu hertugen at raade bod: han indskrænkede rettigheden udtrykkelig til sig selv, biskoperne og dem, han sendte i sit erende, og byrden blev ligelig fordelt. Dette maatte igjen med- føre fastsættelsen af bestemte stationer eller skydsskifter; her er den første begyndelse til det endnu i Norge herskende skyds- væsen, der i sin oprindelse ene og alene hviler paa kongens æld- gamle ret til at fordre friskyds af bønderne paa sine reiser. Den første skydsanordning med bestemte takster efter veilængden blev given i begyndelsen af det 17de aarhundrede paa grund af misbrug, lig dem, over hvilke der klagedes paa hertug Haakons tid, men af langt større udstrækning, eftersom tilsidst hver eneste adelsmand fordrede friskyds. l Der var i 1895 inden amtet 66 faste skydsstationer (tilsigel- sesstationer findes ikke). Ved disse holdtes der l41, til visse tider eller under visse betingelser 149, faste heste og 46, til visse tider 62, reserveheste. Det samlede kontante tilskud til disse stationer udgjorde ca. kr. 31 0OO. Fortegnelse over —faste skydsstationer i amtet og afstand i kilometer. De med mindre tryk anførte navne er ikke skydsanstalter, men skyds kan alligevel derfra som regel paaregnes. Ved de med ’ het-egnede stationer er fast sundsted, ved de med W betegne(le b1—o over Glommen. .4. Hovedveien fra Akershus amt ( Eidsvold ) over Hamar til Kristians amt (ÎL‘illehammer m. Fra Ulvin i Eidsvold til Hof i Stange I se nedenfor under 2O 16 » Hof til Stange i Do. j A 1. » Stange til Hamar by (se nedenfor under A 2) . .ê . 12 » Hamar til Brumunddalen i Furnes I se nedenfor l5 V » Brumunddalen til Fangberget i Ringsaker 1 under A 3. O x» Fangberget til Tande i Ringsaker ........ 15