Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/752

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKATlONSMlDLER. 741 Flisen-Elverumbanen. Foruden de her nævnte jernbaner er en bane under bygning, nemlig banen Flisen-Elverum. Denne bane, der hører til de af Storthinget den 1ste og 2den marts 1894 besluttede anlæg, vil have en længde af 43 km. og en sporvidde af 1.435 m. Projekterede baner. En række jemba11eprojekter har været oppe i diskussionen inden Hedemarkens amt, nemlig: Tønset-Kvikne-Støren Lille-Elvedal-Foldals værk. Koppang-—Rendalen til Bar-kald. Rena-Tryssil, nordenom 0sen i forbindelse med bane til I)alarne i Sverige. Elverum-Trys.s-il, søndenom 0sen i forbindelse med bane til Dalarne i Sverige. “ o Rm2d.floen-Tryssil imlbygd. Fl12sen-HaLsjøm, videre gjennem Norra Finskoga i Sverige langs Klara og ind i Tryssil til Grønoset, derpaa tildels langs Grøna til Staa eller Ingvallshøgen, hvorefter linjen paany gaar ind i Sverige for at naa det svenske jernbanenet. Et alternat*iv for- udsætter, at linjen fra Hal.sjøen af i sit videre løb ikke mere berører Norge, og at der fra Tryssil bygges en sidelinje langs Klara til hovedlinjen gjennem Sverige. Flisen-Gretviken ved rigsgrændSen med fortsættelse gjennem Sverige til det svenske jernbanenet. ’ Roveru(l-rigsg)“ændsen (Ingersvod) med fortsættelse gjennem Sverige til det svenske jernbanenet. A lternativer: Bergers(eter— Øieren —Mosevatn. Skasen —Lin(l- torpet ved Høgdensjø. Kongsvinger-Digers;jøen —2lIøkeren— Varald«Sjøen— rigsgræn dsen . Aabogen-Holmen i Østmarken. “ — Skarn“es-Odalen-—Tangen station paa Eidsvold-0ttabanen. Veie Og SkydSStati011er. Allerede fra urgammel tid har en hovedvei fra Norge til Sverige gaaet gjennem Eidskogen, og ligesaa har der sikkerlig længe været en ikke uvigtig færdselsvei gennem Østerdalen fra det søndenfjeldske til det nordenfjeldske Norge. Ogsaa hovedveien gjennem Gudbrandsdalen til det trond- hjemske gik igjennem en del af amtet, forsaavidt den laa paa Mjøsens østside, naar ikke vandveien paa selve Mjøsen be- nyttedes. p Allerede i Ynglinga saga omtales det, at Svearne drog over Eiðaskögr til Solør, hvor de dræbte kong Sølve.