Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/740

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKATIONSMII)LER. 7 29 smalsporede godsvogne. Her omlastes under opholdet 10 à 15 tons ilgods, væsentlig fisk, kjed og Smør fra Trondhjem. Om1astning af andet gods foregaar ved en delvis overbygget rampe med plads for 9 smalsporede godsvogne. Hele vognlad- ninger omlastes paa den maade, at en smalsporet og en bred- sporet skinnegang paa to forskjellige steder er lagt ved siden af hverandre med plads for ialt 23 smalsporede vogne. Overføri11g foregaar direkte fra vogn til vogn uden mellemliggende rampe. Tyngre gjenstande som dampkjedler og lignende overføres ved hjælp af en kran med en bæreevne af 8 tons. I gjennemgang med dampskibe paa Mjøsen befordres over Hamar saavel gods som passagerer. Denne trafik foregaar over en til Stationen hørende brygge, hvortil der fører spor, og hvor der er to dampkraner for ombord— og ilandbringelse af gods. Den nuværende stationsbygning er taget i brug 1896 og har rummelige lokaler; ved siden af samme ligger restaurationsbyg- ningen med siddepladse for lO0 personer i spisesalen. Den oprindelige stationsbygning er flyttet, hel som den stod, over paa den anden side af gaden forbi Stationen og benyttes nu som administrationslokale. I stationsbygningens vestibule, i godshuset, omlastnings- huset, spisesalen og paa stationstomten’ er buelamper og i vente- værelser og kontorer glødelamper, der faar strøm fra byens elek- tricitetsværk. i 3dje distrikts maskina-fdeling har sit værkstedsanlæg paa Hamar. Det nuværende Værksted blev sat i drift aaret l900. Af dets areal, 124 ar, er 1139 m.=’ bebygget for vogn— og Sned- kerværksted og l 416 m.2 for maskinværkstedet. Det beskjæf- tiger ca. 12O mand og har belysning fra eget elektricitetsværk. Stationens anlægsomkostninger er . . kr. 691 594.97. Væ“rkstedets 0—»— . . » 283 231.48. Tilsammen kr. 974 826.45. Hamar-Gram(lset(“Elmerzmc)bane11 gaar fra Hamar med en liden sving mod nordøst til en dæmning, der er bygget ud i Aakers- viken, passerer denne dæmning i østlig retning og fortsætter gjennem det frugtbare Vang herred med store gaarde som S(el-i, Vidar.s-hof o. a. til Aaker og videre til ]åUell-um. Derefter følger et ensformigt landskab med skog til Il-sen-g; mellem denne station i Vang og Hm-sand station i Løiten ligger bane11 paa en stræk- ning i Romedal herred, tilhøire Romedals ki-rke. Der er tildels udsigt over Hedemarkens flade bygder, der i syd begrændses af Mm-skogens høider. Der er fremdeles mest skog. Fra Stationen