Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/717

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

706 HEnEnABkENs AMT. Eidskogen og Vinger er af kvænsk herkomst; endelig er der, som ovenfor omtalt, nogle finner i Tolgen herred omkring Fæmunden. Ved folketællingen i 1891 angaves af Hedemarkens amts befolkning, stor 115065, 855 at være af kvænsk nationalitet; deraf var 413 mænd og 442 kvinder. Kvænerne udgjorde saa- ledes O.74 pct. af amtets befolkning. Af disse kvæner angives i folketællingen 781 at høre hjemme i Grue herred, hvor de udgjør 13.26 pct. af befolkningen, medens resten eller 74 angives at være fra Hof, hvor de skulde udgjøre 2.54 pct. af befolkningen. Antallet af kvæner i Hedemarkens amt er efter den fore- løbige tælling i 19OO angivet til 429, samtlige i Grue. I Hof angives ikke mere kvæner ved tæl1iugen i 1900. I 1845 var der i Solør ]738 kvæner, deraf kun 41 i Hof, de andre i Grue. Efter kvænernes udsagn skulde der i 1848 endnu have været nogle kvænsktalende familier i det nordlige af Vinger præstegjeld. De her omhandlede kvæner har boet her i landet i 30O aar; de er stærkt blandet med den norske befolkning, i hvilken de vistnok vil gaa op; derhos har kvænerne, som berørt, ogsaa ud- bredelse udenfor Grue og Hof, men de er i disse andre herreder ikke talt særskilt, som tilhørende en fremmed nationalitet Kvænerne er det norske navn for det folk, der bebor Fin- 1and, og Som ofte kaldes finner, en benævnelse, som vi i Norge fra gammel tid har anvendt paa det folk, Som svenskerne kalder lapper. Kvænerne er videre det samme folkefærd, som de i det nordlige Norge boende kvæner. Det er i de norske og svenske bygder langs rigsgrændsen, at kvæner har boet i lange tider. Paa de skogbegroede aasstræk- ninger i den sydlige del af Hedemarkens amt i Norge og Verm- land i Sverige, paa begge sider af rigsgrændsen, holder fremdeles til disse folk af kvænsk nationalitet, hvoraf enkelte kan tale sit gamle fædrelands sprog. De strækninger, som beboes af kvæner, kaldes i Norge Finskogen eller Fi)2skogene og i Sverige ogsaa Finn-marker. I Sverige bor kvænerne især i den vestlige og sydlige del af Dalarne, i en del af Vestmanland og i Vermland. Der foreligger nogle oplysninger om, hvorledes det er gaaet til, at kvænerne er komne her til landet. De kvæner, som bor paa de norske Finskoger, er in(lflyttet fra Vermland, og did er de komne fra Savolaks i Finland I Norge er de trængt ind uden nogen tilladelse af landets regjering og mod indbyggernes ønske. Hvorledes de kom til Vermland, derom er meddelt oplys- ninger i «Finnarne i Mellersta Sverige» af Petrus Nordmann. I det 16de og 17de aarhundrede forlod en hel del kvænske familier sit land og drog til Sverige, hvor de bosatte sig i Verm-