Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/644

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFo1.HN1NG. 633 LiVSStlIIl1IgeI’. Det hele amts voksne befolkning over 15 aar i 189l, 72512 tilstedeværende, er efter sit erhverv og livs- stilling fordelt saaledes: Beskjæftiget ved: l. Offentligt arbeide og privat immaterielt ei-hverv — em- l)edsmænd, bestil1ingsmænd og privat selvstændige næri11gs(lrivende — 10l2: 1.40 pct. 2. Jordbrug og fædrift, havedyrkning, gartneri m. m. 26 230

36.17 pct.

3. Skogdrift, jagt og fiskeri m. m. 2478:= 3.42 pct. 4. Grubedrift, bergværksdrift lO9 = ().15 pct. 5. Fabrikin(lustri, haandværksindustri„ smaaindustri 7095 ==: 9.78 pct. 6. Anlæg og vedligeholdelse —af kommunikationer m. 111. 323 -—— 0.44 pct. 7. Handel og pengeomsætning, l1erbergering og beværtning m. m. l438::: l.98 p(“t. 8. Jernbane(lrift, sjøfart, skibsfart, baadfart 347 —: O.48 pct. 9. Havnevæsen, lodsvæsen, fyrvæsen, flødningsvæse11 —t9 V 0.07 pct. 10 Post-, telegraf— og telefonvæsen 48:— 0.07 pct. ll l2 4031 = l3 Husligt arbeide 258l4 —: 335.l30 pct. Formuesindtægt, føderaad, pension og ubestemt arbeide 5.56 pct. Uden erhverv, privat forsørge(le, offentlig understøttede betlere og lired1—eiere m. m. og uopgivet 3 538: 4.88 p(—t. Tilsammen er dette 725l2 voksne mennesker (over lå aarh 34 726 mænd og 37 786 kvinden Statistikens summariske oversigt over livserhverv er alene for de ved tællingen i l891 tilstedeværende personer over lå aar -— ikke for de i amtet hjemmehørende BIi11de. (IOVStu11Ime 0g Si1IdSSVag0. Ved udg-angen af l890 var antallet af blinde i amtets lan(l(listrikter 162, i byer-ne 3, tilsammen l65. Af de blinde i riget, fordelt efter fedeste-(ler, er l8O fødte i amtets landdistrikter og 3 i byerne. De i Hedemarkens amt fødte 183 blinde udgjør af a1ntets inden amtet fødte befolkning pr. 1000O indvaanere 16.28, medens det tilsvarende forhold i riget var l3.23. Af dfil?S,llIII“IIl(’ fandtes ved udgangen af l89O i landdistrikterne ll8, i byerne 53, tilsammen 17l. Af de det-stumme i riget, fordelt efter fødesteder, er 143 fø(lte i amtets la11ddistrikter og 5 i byerne.