Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/610

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFo1.kN1NG. 599 være en saa blandet race som f. eks. i Solør, det norrøne fysiognomi er det forherskende. I fysisk henseende er befolk- ningen bedre end i Vinger og Kongsvinger. og de spædbyggede gaaet ned til 1l.2 pct. Haarfa1—ven veksler mellem mørkblond og blond med en liden overvægt for den første. E i Middelhøiden og militærdygtigheden kan ikke opgives, da Eidskogen i rekruteringsstatistiken for de fleste aar er slaaet sammen med Vinger og Kongsvinger. I Solør er ogsaa den langskallede (dolicho-meso(eephale) hoved- form den forherskende, og den bekjendte kvænske indblanding har altsaa ikke kunnet indvirke væsentlig paa denne; men kVvænerne udgjorde jo ogsa-a ifølge Kraft f. eks. i Grue kun Ve af befolkningen (Kraft Topogr stat. beskrivelse af Norge, b. I, s. 505). I Grue, Brandval og Aasnes, hvor det kortska1lede element efter de foreliggende undersøgelser synes at være mest udbredt, er dette dog ikke stærkere end 33.3—-36.5 pct. I centrum af Solør, Hofbygden, synker endog kortska1lerne ned til 27 pct., medens dog til gjengjæld mesocephalerne her naar sit største tal for disse bygder (37.6 pct.). Saafremt mesoce- phalerne skal betragtes som en blandingsform mellem de to mod- satte skalleformer, hvorfor vel adskilligt taler, synes krydsningen at have været stærkest i Brandval og Hof, hvor de udgjør 35.0 til 37.6 p(—t. I den nordligste Solørbygd, Vaaler, som ligger det stærkt langskallede centrum, Elverum, nærmest, er langskallerne, vel som følge deraf, ogsaa talrige (44.0 pct.) Den egentlige solungtype, der begynder i Grue og lidt efter lidt afsvækkes i Vaaler, er ikke let at definere — den bærer i det hele præget af en blandingstype med et temmelig uregel- mæssigt fysiognomi, og rene typer af de to eller flere, — sandsyn- ligvis to — forskjellige langskallede befolkningsslag, der sammen- sætter bygdernes folk, er ikke hyppige at finde. De af og til temmelig stærkt udprægede kindpartier, den ofte noget eiendomme- lige„ tørre, graalige hudfarve og de hyppige graa øine skyldes vistnok kvæneblandingen. “ l Rødmussede ansigter, som ellers i vore dale, ser man ikke hyppig, og de graa øine finder man kanske oftere end noget andet sted hertillands, Jæderen maaske undtagen, ligesom blandede øine (graa— blaa— og grønbrune) ogsaa er noksaa hyppige. Haa);farven— veksler mellem mørkblond og blond, lidt mere af den ene i en bygd, af den anden i en anden. De fleste mørk— og sorthaarede finder man i Grue og Aasnes (omkring 30 pct.). Det mørke haar synes altsaa ikke egentlig bundet til den største procent af kortskallerne, og den finske race er jo heller ikke synderlig mørkhaaret, naar maaske undtages kareleren