Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/609

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

598 HEDEMARKENS AMT. Det blonde haar er her det almindeligste. Kropsud-viZ1“lingen stiller sig adskillig gunstigere end paa Hede- marken. De firskaarne, slanke og den kraftige mellemform mellem disse to var 52.7 pot. og de spædbyggede 8.2 pct. Middelhøiden i de nævnte tidsrum var 168.8 og 169.0, militærdygtigl1eden og 68.Ö pct., udygtighedsprocenten 27.5 og 20.8. Nordre Odalen skiller sig noget fra de andre bygder i Glommen- dalen; den ligger ogsaa noget for sig selv omkring Storsjøen. Kortskallerne er her nemlig temmelig talrige (44.8 pct.) og endog talrigere end i Solør. At der i Nordre Odalen fra gammel tid har været kvæner, er vistnok sikkert, og de er maaske her mere gaaet op i den øvrige befolkning, hvad dennes fysiogno1ni ogsaa antyder Be- folkningen er i modsætning til Søndre Odalen overveiende mørk- blond og legemsbygningen mindre kraftig end her, de spæd- byggede er saaledes steget til 10 pct., de firskaarne og slank- byggede gaaet ned til 44 pct. .d1í(Y(J(’Zh-Oí(((’)l, der ellers er tiltaget for de sidste tiaar over næsten hele landet, er her gaaet lidt tilbage, saaledes fra 169.9 til l68.8, et noksaa mærkeligt fænomen i de gunstige aar. som landet har havt Milif(er(lygtligheden var og 65.4 pct. med en udygtigheds- procent af 24.8 og 23.1 i de sidste tiaar. Om der end er frem- gang, er denne dog ringere end i de andre omliggende bygden ja end rigets i det hele. l’i):ger og Ko1:g.w:inge:“ danner i a11thropologisk henseende et overgangsled mellem Solør paa den ene side og de andre bygder i Glommendalens nedre del og Eidskogen i Vrangselvens dal- føre. Kortska1llerne forholder sig her omtrent som i Solør (33.5 pct.Z§, men tilhører mest Østmarkens anneks, hvor kvænerne har været noksaa hyppige Haarfarven er som i det nærmest tilgrændsende Søndre Odalen overveiende blond. I fysisk henseende er modsætningerne her temmelig betydelige, idet man paa den ene side har firskaarne og slanke i et forhold af 45.7 pct., men de spædbyggede igjen talrigere end ellers (l3.7 pet.). Disse tilhører fornemmelig Kongs- vinger l)y, der viser sig at trykke ned distriktet saavel i middel- høide som i militærdygtighed. Militærstatistiken burde derfor være holdt fra hinanden„ hvad ikke altid har været tilfælde. JIi(Z(I(’”I()ídPIl, der var 168.4. er steget til 168.9 og militær- dygtighe(le)) fra 5l.2 til 65.8 pct., udygtighedsprocenten forholder sig som 28.0 t-il 22.1 for de sidste tiaar. Ogsaa paa Eidskoge1z er kortskallerne noksaa talrige (38.4 pct.l, men tiltrods herfor gjør dog ikke befolkningen det indtryk af at I