Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/606

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

11AN1)E1. OG SKIBSFAll’I’. 595 af træ, og drægtaug —af sammensnoede vidjer. Naar da et saadant far-tøi ankrede ved et eller andet sted, og der opstod en stærk paalandskuling, kunde disse skrøbelige greier ikke holde, og skuden drev iland, med større eller mindre havarier saavel paa skreg som ladning.» Den officielle Statistik angiver «i detaillere(le opgaver over livs- stillinger» fra folketællingen den 1ste januar l891 under hoved- gruppen de ved sjøfart, skibsfart og baadfa-rt i Hedemarkens amt sysselsatte personer over 15 aar. Private selvstændige nærings- drivende: skibsredere ingen, jægteeiere og fragtemænd 3, baad- mænd og færgemænd 11, ialt 14. Skibsførere, styrmænd, damp- skibsmaskinister samt andre bestyrere og betjente 4. Sjømæn(l, matroser, dampskibsfyrbødere, kokke, opvartere, rorskarle, og andre arbeidere i sjøfart 14. Tilsammen 32 sysselsatte med sjøfart, skibsfart og baadfart. I byerne var 6, 3 i Hamar og 3 i Kongsvinger, sysselsatte med sjøfart, skibsfart og baadfart. Folketællingens livsstillinger omfatter tilstedeværende personer over l5 aar den 1ste januar 1891. O Befolkning. A1Ithr0p0I0gi. I et indlandsamt, som Hedemarkens, arter de anthropologiske forhold sig noget anderledes end ved amter med kyststrækninger og fjorde. I disse sidste maa man skille mellem kystfolket og den indre fjordbefolkning; som regel er be- folkningen ved kysten hovedsagelig kortskallet, men kor-tskallerne aftager med en forholdsvis stor regelmæssighed de fleste steder lidt efter lidt, eftersom man kommer indover mod fjorbunden, hvor befolkningen i almindelighed tilslut bliver oveiende langskallet. I indlandsamtet er de anthropologiske eiendommeligheder mindre udprægede og det hele mere ensartet — saaledes viser det sig ialfald for den største del i de hidtil undersøgte østlandske fladbygder —; heller ikke gjør her den a-lmindelige, mer eller mindre stærkt fremtrædende anthropologiske forskjel mellem de gamle fylker sig saa gjældende som andensteds. Man vil dog ogsaa i Hedemarken kunne mærke forskjel mellem befolkningerne i de to gamle fylker, Heina— og Raumafylke med Østerdalen, og der kan her skilles mellem det egentlige Hedemarken (Heinafylkel