Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/583

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

572 HEI)EMAm(ENs Amt sluttede i 1842, at brænding fra 185O skulde være forbudt; men denne beslutning blev ikke sanktioneret og heller ikke gjentaget. 1845 vedtoges en lov om apparaterne og forbud mod at brændei maanederne juni-september, og denne lov medførte en for- mindskning i brmderiernes antal. Den fratog desuden amt- mænd, fogder, præster, sorenskrivere og politiets betjente deres ret til at brænde. Endnu videre gik lov af l7de august l848. Ingen kjedler under 10O potter maatte benyttes 0ffentlig ansatte over— og underkontrollører skulde føre opsyn med mængden og styrken af det tilvirkede produkt, forat afgiften derefter med sikkerhed kunde beregnes. Skatten blev beregnet efter styrken og mængden af brændevinet. Senere er paa forskjellig vis adgangen til at sælge brændevin blevet vanske1iggjort, og skatten er stadig øget. Man har her stadig gaaet ud fra, at den fiskale side maa staa tilbage for den mora.lske, og skatten pr. pot (regnet til ().965 liter) brændevin af 5O pct. alkoholstyrke har fra loven af 17de august 1848 st-eget, Saa— at skatten af l pot brænde- vin blev flere gange saa stor som brændevinets værdi. Den er, som sagt, forhøiet mange gange 13Vfs øre pr. pot à 50 pct. i . . . 185l 1i

;s » — — »— . 1863

45 » — — .— . 1876 67.4 » pr. liter —»— . l879 8() » —— —-;»—-— . . . l888 Af l00 pct. styrke var den 16O øre i 1888—1894. 19O øre i ]894—95, 24O øre i l895—99, 228 ørei l899—190l. Den mindre afgift fra l899 er kun ti1syneladende, idet godtgjø- relsen blev mindre ved udførsel. Hvad der udbri11ges af brændevin af l l1l. poteter, og hvor- ledes omkostningerne stiller sig, angives noget forskjellig saaledes: 1 hl. potet-er . . . . . . . kr. 1.25 Byg hertil .... » O.24 Driftsomkostninger . .... » 0.51 Tilsan1men kr. 2.00 Herfra gaar for drank ...... » 0.27 kr. 1.73 Udbytte er 6.6 liter raaspiritus à l0O pct. og omkostningerne udgjør 26.2 øre pr. liter.