Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/577

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

566 HE1)BMABKENs Au-r. antal af lige op til 5O stykker, og som saa gives en op— og nedad- gaaende bevægelse. Cirkelsagene kan være fra 1O cm. til 2 m. i diameter, og deres tænder kan have en 1O gange saa stor hastighed som op- gangssagene. Talrige forbedringer har lidt efter lidt vundet indgang ved dampsagenes konstruktion, i maaden, hvorpaa tømmeret sages, i kantningen og kapningen af den sagede vare, og hele processen fra stokkens ankomst til sagen og til dens indlastning paa far- tøiet gaar nu hurtig. Cirkelsagene drives nu mange steder med lokomobiler paa hjul, saa de kan flyttes, og bygges ofte i selve skogbygderne, hvor de med forholdsvis smaa omkostninger kan flyttes. Ved høvlerierne og snedkerfabrikerne, der sysselsætter et ikke ringe antal arbeidere, har man opnaaet at forædle raamaterialet end yderligere, men denne forædling af tømmeret fra Hedemarken foregaar, som nævnt, for største delen udenfor amtets grændser i Akershus og Smaalenene Den yngste, men ingenlunde mindst betydelige industri paa dette omraade er tilvirkningen af mekanisk og kemisk træmasse hvilken kom i gang her i landet mellem 1860 og l870.— Af herhenhørende fabriker er der inden amtet kun en, nem- lig i Løiten for natron-cellulose og papir, men da der fra Glom- mens vasdrag flødes ca. 200 O0O tylvter slibetøn1mer, er indu- strien af vigtighed for amtet. Træmassen tilberedes her i landet af gran— og aspeved, enten paa mekanisk vei, som vaad eller tør masse, eller ved kemisk proces til saakaldt celluIose. “ Det første produkt anvendes enten ublandet til pap eller med tilsætning af klude til finere og simplere papirsorter. Den metode at slibe træ paa store stene blev først opfunden af tyskeren Keller i 1844, men senere forbedret og indført i praksis af H. Völter og Hartmam1, hvilke anvendte vertikalt liggende slibestene, medens træet ved SiebreCht.S— proces ved hydra-ulisk tryk bliver pres- set ned paa en horisontalt løbende sten. Man kan slibe veden baade paa tvers over og langs efter fibrene. Naar træet først dampes og derefter slibes, faar man en brun masse, som lader sig anvende uden videre til simpelt makulaturpapir. Cellulose er det stof, hvoraf plauternes celler er dannede. Bo muld bestaar af ren cel1ulose. For at fremstille cellulose i kemisk ren tilstand af træ maa de forskjellige plantedele be- handles med opløsningsmidler: syrer, alkalier, æther og vand, hvilke ikke indvirker paa cellestoffet, men udtrækker de ind- blandede stoffe. Den rene cellulose er uden lugt og smag. Den