Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/565

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

554 I—IEDEMARKENS AMT. Pram skriver saaledes i 1806: «Alle rose de hedemarkske Fruentimmeres ganske over- ordentlige Flid, hvori de have Fortrin for alle andre Egnes qvindelige Beboere. De nytte til denne Flid, i Spinding, Væv- ning og Strikning, alle Dagens Øieb1ikke, naar de netop ikke have Hænderne fulde af andet Huusarbeide. — De forbruge ved denne Flid ei alene al den Hør og Hamp og Uld, som de avle, men der kjøbes endnu en heel Mængde Materialier.» Ved denne tid synes provsten Pihl i Vang at have forsøgt at grundlægge et husflidsarbeide ved at tilvirke ure. Herom skriver Pram: -xProvst Pihl gjør optiske lnstrumenter, fortrinlige Uhre, og mere, eller forestaaer disse Tings Fabrikation ved Mennesker, som han dertil bruger, og som han har lært at arbeide; og de ernære sig siden selv af det Lærte som Hovedsag eller Binæring, der gjør dem Anvendelsen af deres ellers ledige Tid nyttig. Der er i en Række af Aar fra ham saaledes kommet Arbeid nok for at vise, hvad han med sine Bønderdrenge kan udrette, men ei nok til at regnes som en Handelsartikel.» Provsten Pihl omtales med stor anerkjendelse af andre rei- sende fra hin tid, saaledes af “Leopold von Bu(“h og Svea Nilssøn i 1816, hvilke roser ham for hans astronomiske iagttagelser. «Provst Pihl» siger Leopold von BuCh, «har en samling af astro- nomiske instrumenter, som overgaar mangt et observatoriums, deriblandt et Herschelsk teleskop, en meget god Troughtonsk sekstant, og dersom jeg ikke tager fei1, endog to kronometre af Arnold. Disse instrumenter staar ikke ubenyttede; hr. Pih1 har ved dem indlagt sig megen fortjeneste af en nøiagtigere bestemmelse af sit fødelands beliggenhed, og maaske vilde endnu Norges ast- lige kyster paa karterne vakle omkring i nærheden af Arendal, som de gjorde indtil for nogle aar siden, dersom ikke regjeringen havde formaaet hr. Pihl til at bestemme deres beliggenhed ved umiddelbare iagttagelser. Udrustet med saa gode instrumenter og med saa megen dygtighed i —at iagttage, vil han vistnok snart kunne anvise mangen en del i det indre af Norge en ligesaa nøiagtig plads paa jordens overflade, som de mest kultiverede dele af Europa har. Hr. Pihl forener med dette kjendskab til og denne iver for den praktiske astronomi en beundringsværdig mekanisk dygtighed, som gjør ham til en af de mest fremragende inden dette fag. Hans kikkerter er berømte ogsaa udenfor Norge, og med en udmærket trebenet kikkert i min haand, hvortil endog de smukke messing- fødder, nøie og skarpt affilede, var fora-rbeidede i hans hus, tvilede jeg slet ikke paa, hvad han med sandhedens sikkerhed og fordrings- løshed paastod: at han efter mange forsøg tilsidst var kommet