Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/555

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

544 HEnEMAH1(1§Ns Am“. antal paa hundrede tusen og derover. I de sidste aar er der- steds fanget ikke ubetydelige kvanta sik af vægt indtil 1 kg. Siken gjør god fremgang medens røyren stadig gaar tilbage, vistnok paa grund af sjøens opdæmning under flødningen og det slam eller forurensning af gydepladsene, som den betydelige og tildels laugvarige opdæmning foranlediger. Efter endel aars forløb, naar siken, der er indført i Osen og der trives og formeres, har faaet tilstrækkelig tid til at forøge beStanden, vil den muligens blive indsjøenS vigtigste fiskesort. Af an1erikansk ørret (salmo .fontinalisj er i l88(i udsat 5000 stykker yngel eller rogn med øine i-Lomnessjøen i Rendalen. I l887 opfiske(leS adskillige af disse i Øvre Rena 15—2O km. ovenfor Lomnessjøen. I 1893 a-ngives opfisket i sundet ved Kvernesodden i Rendalen en amerikansk ørret væg-tig 3.5 kg. At laks og venernørret er sluppet i Mjøsen, er tidligere 0mtalt. I Mjøsen var der i l893 udsat i alt 14 275 stykker yngel af vener11ørret. I de større vande, i hvilke venernlaks er udsat, fanges der vistnok aar efter aar en del fisk, som af fiskerne ansees for venernørret, idet den ligner laks og afviger fra de fiske, som før fangedes der. Til udklækning af ørret, røyr og laks benyttes Hettings grus- kasser, der er let at gjøre istand overalt. Til udklækning af sik og lakesill er de mindre he1dige, da rognkornene af disse fiske er saa smaa, saa det er meget besværligt at udplukke den døde rogn. For den yderst fine lakesillrogn er de af denne grund høist utjen1ige. Til udklækning af disse fiskesorter er derfor anvendt Maa Donalds glaskrus, der er den bedste indretning til dette brug. — Ved anvendelsen af dette apparat og ved at anvende elve- vand istedetfor kildevand har det lykkes at udklække 1akesill, som er overført til andre vande. Elvevandet antages at inde- holde den for lakesi1len nødvendige næring. Sikrog11 er udklækket i bækapparater i enkelte høifjeldselve. Man har dog med held brugt kildeapparater, fordi disse elves høiere temperatur har gjort det muligt at slippe ynge1en tidligere, end dette lader sig gjøre ved de 1avt1igg-ende e1ve. Den mindre værdifulde sik bør neppe omplantes til de høi- fje1dsvande, hvor den ikke findes, og hvor der er ørret; siken for- n1erer sig saa stærkt, at den om nogle aar vil blive den her- skende art; da den lever af insekter, vil den forbruge en stor del af den næring, som kunde tjene til føde for den værdi- fuldere ørret. Man har brugt at strø lakesillrognen i elve, der har sit