Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/527

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

516 HE1)EMAHKENs AMT. At foretrække er det at vente til september og først at ud- plante hunkrebsene, som da er i bedste og kraftigste tiltand, hvor- efter man omtrent 8 dage senere udplanter,bankrebsene. Hun- nerne bør nemlig faa tid til at gjøre sig hjemme paa stedet og have fundet sine gjemmesteder,“ thi hannerne er ofte, naar føden er knap, glupske nok til at æde de svagere hunner. Parrings- tiden indtræffer i oktober. “ Det anbefales at udslippe to tredjedels antal hunner og en tredjedel hanner samt helst at udslippe en stor mængde paa en gang. Minimumskvantiteten paa en kilometer sjøstrand angives til l 500 krebs, og i flod eller aa 3000, halvdelen paa hver strand. Fanget maa ikke flnde sted paa de første 5 aar. Forplantes krebs i mai eller juni, sætter man i en lukket, grovflettet kurv saa mange hunkrebs med rogn, at hver af dem har lidt rum at røre sig paa, kurven hænges saa ud i en dam, saa den kommer omtrent Ve fod fra bunden. Eftersom yngelen forlader moderen søger den ud gjennem kurvens aabninger. Under fangenskabet maa mødrene fodres, dog ikke altfor rige1igt. Naar yuglingen er forbi, slippes stamdyrene i andre damme, hvor man tidligere har sat hanner i omtrent lige antal. Yngelen er først avledygtig efter 4 aars forløb. Den bedste fisketid er om aftenen. Krebs kan tages med en i enden kløvet kjæp, hvor der i spalten sættes som madding kjød, flesk, en ørekjyte, et stykke af en flaaet frosk eller lig- nende. Kjæppen stikkes ned paa steder, hvor man tror dyret holder til, eller hvor man ser det, og da krebsen er meget slug- vorren, styrter den sig snart over lokkemaden, som den holder saa fast, at man forsigtig kan hale den op. Man kan ogsaa bruge en Stang med en snor, hvortil ag-net er knyttet Man kan ogsaa benytte krebseglip, et jernbaand med bund af finmasket garn, ved et Snøre fæstet til en kort stang. Agnet bindes fast. Man behøver da ikke særskilt hov. At angive skjønsmæssig udbyttet af —ferskvamYsj“iskerúeme i Hedemarkens amt er vanskeligt Det er kun en mindre del af fangsten, som kommer i han- delen, og den væsentligste rolle spiller fisken som et ikke uvigtigt næringsmiddel i amtet. Hett-ing anslog i sin tid det aarlige udbytte af indlandsfiskerierne i hele landet til 320 0O0 a 4OO 000 kroner, men i indberetningen for l862—-1863 siger han, at dette skjønsmæssige overslag er for lavt, og at han tror, at udbyttet da udgjorde henved det dobbelte af denne sum. Det er ovenfor angivet, at der i Fæmunden, 204.5 km.2 stor, fiskes 4000 kg. fisk aarlig, i Galten, 3.8 km.2 stor, 6OO kg., i