Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/495

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

484 HE1)EnAn1(ENs AnT. saa stærkt huggede, og rugderne ikke var saa decimerede af den i Europa almindelige jagt, har et meget større antal forplantet sig her i landet. Til os kommer de første rugder i slutningen af marts, enkelte vel allerede midt i marts, de sidste ikke før i begyndelsen af mai. I høiderne i in(llandet er der ikke det sædvanlige antal rugder før en ugestid ind i mai eller lidt senere. Til Lillehammer kommer de første rugder almindelig fra 18de til 22de april efter aaret. I sene aar kommer den ikke til Lillehammer før de sidste dage af april. Kun en del af rngderne har sædvanlig indfundet sig ved april maaneds udgang. De øvrige viser sig først noget senere. Rugden flytter fra landet i løbet— af Oktober og begyndelsen af november maane1l. De ox-rige bekkasiner hører nærmest hjemme paa flade og aabne myrlændte strækninger; rugden er derimod en egte skogfugl. Under trækket kommer rugden almindeligvis med en seilende flugt og med flagrende vingeslag, men med fart, saa at den ikke giver jægeren lang betænkningstid. Naar den bliver forskrækket kaster den langt til siden eller styrter sig efter et bomskud ned mod jorden, saa man maa tro, at den er truffet Rug(len er en egte natfugl og næsten ligesaa lysSky som uglerne. ’ Rugdens C1trækÞ— fortsættes fra dets begyndelse om foraaret- uafbrudt lige til omkring slutningen af juli„ tildels endnu længer. Under «trækket)“ om aftenen isknmringen og ligesaa en kort stund ved daggry, flyver rugden gjentagne gange over bestemte strækninger af marken, idet den lader høre en lyd, der udtrykkes ved «orrt, orrt, pissp» eller «knort, knort, pisst=1. Trækket begynder efter solnedgang og almindelig-, især i mildt og stille veir, paa et bestemt klokkeslet, et par minutter senere for hver aften, Saa at man, naar man er kjendt, næsten paa minut.tet kan forudsige, naar den vil komme. Z)’arfh, der har undersøgt de fæl(lede rugders kjøn, har aldrig seet en hun, som har udført det egentlige rugdetræk, med kner- ting og pisten og gjentagne ture eller omgange. I)et Synes kun at være hannerne, som «trækker», og naar en enkelt hun skydes, er det kun tilfældig Et par rugder paa en aften ansaaes for en .fO]’hOZ(I.Ql’íS lige- saa god jagt som en tylvt ryper eller halvanden, skudte under en dagsjagt paa høifjeldet. I hele landet tilsammentaget skydes og fanges efter Barth neppe over et halvt tusen rugder aarlig få