Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/440

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SKoG. 429 sjeldne og kan ved trufne foranstaltninger ikke antages at faa saa stor udbredelse som før. De mange brandfla-der er nu næsten overalt ti1vokset med frodig, lov-ende ungskog. Sandsynligvis kommer det ovenfor angivne tal 8.4 m.3 træ pr. individ nærmere til det virkelige forbrug af trævirke inden amtet, og dette skulde da være meget nær 1 million kubikmeter trævirke. Forholdet mellem hugst Og tîIVæI(St. Ovenfor er angivet en del bestemmelser af tilvæksten i skogene, ligesom der er angivet hvad der hugges i de enkelte vasdrags nedslagsdistrikter til flød- ning og forbrug, og det ligger da nær at undersøge, hvorledes for- holdet sti1ler sig mellem disse tal, eller om skogene angribes hurtigere, end de kan taale. I den følgende tabel (pag. 430 og 431) er der søgt sammen- stillet paa den ene side, hvad der er hugget til forbrug i distrik- terne, og hvad der er flødet til eksport. Tallene er udregnede for aarene 1871—-1890. I den øvre del af vasdraget indtil Folla, hvor skogens areal ikke er særdeles betydeligt i forhold til folkemængden, og hvor skogen derhos ligger høit, bliver der ikke saa særdeles meget tilovers til flødning; det er l8 m.8 pr. km.2 skog og 94 m.3 til forbrug i distriktet a; den samlede produktion her til forbruget og flød- ning bliver 112 m.3 pr. km.2 skog eller 3.6 kubikfod pr. maal. Saa vokser i det hele Sydover, hvad der kan afgives til flød- ningen, fra 18 m.3 pr. km.2 skog i distriktet a til 49 i b, 69 i (—, 77 i d, 7O i e, 127 i“f og i Skasenvasdraget til 208 m.?’pr. km.2 skog. Den samlede hugst viser, at væksterligheden maa være meget større i den nedre del af vasdraget end i den øvre. De 4 nordre afdelinger nordenfor Renas udløb giver alle en hugst under 12O m.3 træ pr. km.2 skog. Sammenlignes de fire første distrikter a til d med distrikterne e til j; faaes (gje11nemsnitlig aarlig 187’l-189O): Glommen GIOII11l1GD neden- ovenf(g I:)enas fo1; .ff3eig1;1—:ggd1øb H H . I S. Skogareal ......... km.9 4 558 4 593 Forbrug i distrikterne ..... im-.3l 24l’? 5Ö0 — 4()8“§Ö—U l Flødet og fremkjørt l871—-189O . » 236 2OO 478 40O Forbrugt og flødet tilsammen . . m.3 483 7OO 887 3O0 G1ommen Glo§1nen uges- f R f e s “”’“*”11(Ë?1.:.—?Ë”.ÌZ’„ ....Î2tä.§..i“?å’Ë1äÞ’CCä“ Forbrug i distriktet . . 54 89 Flødet ........ . . 52 104 Forbrug og flødning ........ 106 198 Forbrug og flødning i kubikfod pr. maal . 3.3 6.1