Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/433

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

422 HE1)EMAR1(1—:NS A1æ1T. Pr. k1Il.2 Kubikfod skog pr. maal. s Til flødning . . 319OO m.3 —: 15 m.:: 0.5 » forbrug . .g334lp500A »;—-154p;1:— î Samlet hugst . . . 373 4OO m.å?: 169 m.3 —: 5.3 Her mangler, som berørt, i opgaverne en del af det, som direkte er flødet fra en del gaarde ved MjøSens strand. Væksterligheden er i det hele i dette distrikt ikke daarlig, mange steder meget god, saa en hugst af ca. l70 m.3 pr. km.2 skulde disse skogs nok kunne taale. Efter skogdirektørens indberetning 1876—-8O skulde den aar1ige gjennemsnitstilvækst i Toten fogderi anslaaes til 8 kubik- fod pr. maal “—: 25—5 m.3 pr. km.2 skog. Den nederste del af dette vasdrag, Vox-mens distrikt, ligger udenfor Hedemarkens amt. M gøs flø(ln i n gen m. v. Til Gudbrandsdalsvasdrage11e. Mjøsen og de øvrige i denne faldende flødbare mindre vasdrag blev i femaaret 1891—95 merket fil.flødning i gjennemsnit aarlig 15081 tylvter. I ScËart1“l1:Pu med Furu er optalt ved Akersvikens lændse, nær Han1ar, gjennemsnitlig aarlig 172O ty1vter (7.5 m. 2l-26 cm.’). I Vik8(*l“l)(’7l med Starel-ven er af tømmer fremflødet gjennem- snitlig aarlig ca. 70O tylvter.

lIjøsstraml(“n-. Fra Nes og Stange herreder skal hertil i fem-

aaret ialt være fremdrevet ca. 2Ol)O tylvter. Til Mjøsflødningen antages i femaaret at være kommen fra Kristians amt gjennemsnitlig aarlig ca. 7000 tylvter. Der er, efter tabellen (Se pag. 423), ialt fra l821—9O flødet 9 744 OO0 tylvter tømmen i gjennemsnit 139 2O0 aarlig. Antallet af tylvter er stærkt tiltaget, fra 50 20O aarlig i 182l-25 til 242 800 i 1886—9O, dog saaledes, at maximum af tylvtetal ind- træffer i aarene 1866—75. Men medens tylvtetallet er vokset fra halvhundrede tusen til henimod en kvart million, altsaa er femdoblet, saa er kubikindholdet efter tal1ene kun vokset fra 811000 m.3 i 182l-25 til 917000 i ]866—-7(), og var i 1886—so (iO7 OOO m.9 Ved Fetsund lænd-v(“r, hvor tømmeret fra «nordflødningen» og Mjøsflødningen udsorteres i to store hovedpartier, hvoraf det ene expederes op til Lillestrøm og til andre brug ved Øieren, og det andet i bomme pr. dampskib føres over nævnte sjø til Mørkfos. hvor partiet da slippes sydover, blev optalt i 1891—95 i gjennem- snit aarlig 31l 73O tylvter mod i forrige femaar 258 2OO tylvter. Af disse aarskvanta expederedes i l89l-95 til Lille-strøm m. v. gjennemsnitlig aarlig 77327 tylvter mod i 1886—9O 678l3 tylvter.