Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/429

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

41 8 HEnEMAR1(ENs AMT. I gje1memsnit aarlig i femaaret l891—95 er fremflødet 13 728 tylvter (hvoraf fra Nugm-en ca. 63Ol. “ i) Nordre ()dalens distrikt indbefatter Nordre Odalen hei-red, dele af Romedal (Tomter anneks) og af Løiten (Tangen) Samt en del af Sendre Odalen, saaledes a-nnekset Opstad. Granit og gneis er de raadende bergarter: der er store myrstrækninger, men ikke meget snaufjeld. Skogen bestaar væsentlig af gran; den er væksterlig og har god reproduktion. Nordre Odalens vasdrag har, indsjøerne fraregnede, et ned- slagsdistrikt stort 750 km.8, hvoraf skog 59O km.2 eller 79 pct. C Folkemæng(len udgjør 8300, hvad der med et aarligt for- brug af 6.6 m.3 pr. individ giver 54 8O0 m.3 Der er gjennemsnitlig aarlig flødet i l88ö-9O 174Y9 tylv- ter, beregnet til 43 7OO m.3 Dette giver en samlet hugst gjennemsnitlig aarligi l886—90: Pr. km.’ Kubikfod skog. pr. maal. Til flødning . . . 43 7OO m.3: 74 m.9 =— 2.3 » forbrug . . 54 8OO »: 93 » = 2.9 Samlet hugst . . “98 5O0 m.3: 167 m.3 = 5.2 Flødningskvantumet var i gjennemsnit aarlig i 1891—-95 19712 tylvter. Dimension: 7.Ö m. l8 cm. Fra distriktet er desuden i femaaret leveret ialt ca. 3000 tylvter smaatømmer ved Fundfossen. k) Glommen j“ra GjøL9tadJos til Bingfos i ‘Sørum indbefatt-er en del af det sydlige Brandval, den større del af Vinger, af Sendre Odalen hovedsognet og Ullern anneks, den større del af Nes, Blakjer annekssogn til Urskog herred og den større del af Sørum og Fet. Gneisbergarten er raadende. Der er flere større myr- strækninger og afskogede flader. Skogene er væksterlige med god reproduktion. Glommen fra Gjølstadfos til Bingen har et nedslagsdistrikt paa 15O0 km.2, hvoraf skog 92O km.Y eller 61 pct. Antallet af indbyggere er l7200, hvad der med et aarligt forbrug pr. individ af 6.2 m.3 giver 1066OO m.3 Her er flødet gjennemsnitlig aarlig i 1886—90 15971 tylv- te1—, beregnet til 40000 m.3