Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/413

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

402 HEDEMARKENS AMT. 1897 . . 594 80O stk. l898 . . 778 700 » l899 . . 903 3OO » 19OO ........ 899 80O » Tallene gjælder kun &änormaltømmer». Hermed forstaaes, at kubvirket er omgCjort til normaltømmer, og med den slags be- tegnelse menes battens. Flødningen i Tryssil staar under en svensk direktion. Der hugges kub 15 svenske fod lang og nedtil 3 tommer, og tre saa- danne stokker flødeS for 1 stok. I)re-:ýa og Ljm-a har en del af sit nedslagsdistrikt i Norge, men disse elve er bielve til Vester-Dalelfv i Sverige. Bergarterne inden nedslagsdistriktet, der i Norge ligger helt i ’l’ryssil, bestaar af kvartSit, konglome1—at og skifer. Nedslagsdistriktet i Norge udgjør 613 km.2, hvoraf skog 30O km.2 ä; 49 pet. Fra Ljøra overføres der tømmer til Tryssilelven ved Staa læn(lse. W Der er her overført fra Ljøra gjennemsnitlig aarlig: 1881—-1885. 1886—-1890. tylvter . . . . 2085 3835, m.s m.3 hvilket antages at udgjøre i m.3 . . 1040O l9200, ø m.“ pr. km.’ skog. hvilket fordelt paa skogarealet udgjør . 35 64. Under forudsætning a1f, at behyggelsen er som den gjennem- snitlige i Tryssil herred (1.6 indivi(ler pr. km.9), skulde folke- mængden udgjøre ca. 95O mennesker, hvilket med et aarligt træ- forbrng af l2.8 m.3 pr. individ giver et samlet forbrug i distriktet af l22OO m.8 —: 4l m.3 pr. km.2 skog aar1ig. Lægges dette til de ovenfor for flødningen fundne, fa-aes en samlet aarlig hugst: l881—1885 1886— 18tɔ0. m.’ m.0 22 60O 3l 400, 1n.’—’ pr. km.’ Skog. 1881—l885 1886—l8(0O. hvilket fordelt paa skogarea-let giver en . samlet gjennemsnitlig aarlig hugst . 75 105 eller i kubikfod pr. maal ...... 2,4 3,:3.