Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/411

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

4O0 HI§Dl-2MAIlKl-2NS A5IT. tilløb fra Sverige, og derhos gaar Selve elven ind i Sverige hvor den kaldes Klaraelven. I den øverste del i Røros herre(l er det faste fjeld lerglim- merskifere og forskjellige halvkrystallinske skifere, længer ned om- kring Fænmnden er kvartsskifere hyppige Langs elven iTryssi1 er der gneis og granit, medens kvartsskifere og kvartssandstene overhovedet har stor udbredelse inden denne elvs neds1agsdistrikt. I den øvre del af vasdraget omkring Fæmunden er der glis- sen furuskog med større myrstrækninger. I den nedre del af vasdraget i Tryssil er der vistnok gode vidtstrakte skoge af furu og g-ran, men reproduktionen er ofte langsom. NedslagSdistriktet i Norge udgjør 5243 km.2 Elven gaar, som nævnt, ind i Sverige, men den modtager ogsaa i Norge østlig for Fæmunde11 tilløb fra Sverige, og dettes areal er omtrent l90 km.2, saa at det hele nedslagsdistrikt, hvor elven forlader Norge, udgjør 5433 km.2, hvoraf skog l847 km.2 eller 35 pct. af arealet i Norge. . Tyk-tor l881—85. maa 9o. Her er fremflødet gjennemsnitlig aarlig til Sverige ............ 2O 60O l9 l6O Hertil kommer, hvad der fra Tryssil er over- ført til Glommen ......... 5 l8O 5 50O tilsammen 25 78O 24 li0i0 Der fragaar, hvad der er overført til Tryssil- elven fra Ljoras vasdrag ...... 2 085 3835 23 ö95 2O 825, m.3 m.3 hvilket med 5—-8 m.s længde og 21—34 (*n1. top antages at udgjøre ....... 11850O lO4 lO0, n1.ð pr. kn1.2 skog hvilket fordelt paa 1847 km.2 skog giver en hugst til flødning af ....... 64 56 Antallet af indbyggere inden elvens nedslagsdistrikt er ca. 4 500, og der falder saaledes ikke mere end 0.9 indbyggere pr. km.2 og 2.4 indbyggere pr. km.2 skog. Forbruget af trævirke er meget betydeligt og kan anslaaes til 12.8 m.3 pr. individ, hvad der giver et aarligt forbrug i (listriktet af 57 6O0 m.3 —: 31 m.3 pr. km.2 skog.