Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/410

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

skoG. 399 Den sidste del af flødningen er i almindelighed sortering og oftest flaadelægning af tømmeret: dette foregaar i sorteringslænd- ser; i selve lændsen optages tømmeret, og i sorteringsapparatet udski11es tømmeret efter mærkerne og flaadelægges eller, som det kaldes. soppes. Man adskiller regulerings— og reservelændser fra sorterings- lændser. Reguleringslændserne eller reservelændserne, ogsaa kaldt atholdslændser, anvendes naar tømmeret skal blive liggende, før det kommer til sorteringslændsen. De kaldes ogsaa flomlændser, naar de kun udlægges under flommen. De egentlige hovedlændser i vasdragene er imidlertid sorte- ringslændserne, hvor alt tømmer standses og udsorteres, ei alene efter mærkerne, men ogsaa efter dimensionerne. Den første store sorteringslændse i Glommen er Ved Fetsund. — I et vasdrag, hvor der er mange mærker og hundrede tusen- der af tylvter med tømmer, er sorteringen en indviklet forret- ning. I større vasdrag er der i regelen en lændsefut, der fore- staar arbeidet og er ansvarlig for sorteringen. Ved Fetsund lændse er anbragt flere 1ændsearme efter hinan- den, afvekslende udgaaende fra hver bred; de ligger saaledes, at det tømmer, som ikke opfanges af de øverste, bliver liggende paa de nedenfor værende lændsearme, hvilke fy1des efterhaanden, naar de øvre lændser ikke kan optage mere tømmer. Paa denne maade formindskes tømmermasserne paa hver’lændsearm og der- ved trykket paa samme, og man kan saaledes, uden fare for lændsernes sikkerhed, optage saameget tømmer man vil, naar man udlægger flere lændsearme. “ Flødning i de enkelte vasdrag. Nedenfo1— er angivet, hvor meget der flødes i de enkelte vasdrag, og saa er for en del aar den flødede tømmermængde omgjort til kubikmeter træ; der- hos er det skjønsmæssig angivet, hvor mange kubikmeter træ der antages at være forbrugt i distriktet, og den samlede hugst er fordelt paa skogarealet. Tryssilelven i Norge Km.9 Kl1l.2 Skog i pct. ne(lslagsdistrikt. skogareal. af area1et. I Hedemarkens amt . . 4 893 1 757 » Røros herred . . . ’ 350 9O — 5243 184V = så Pc1;. Tryssilelvens nedslagsdistrikt omfatter en del af Røros her- red, af Tolgen herred, af Ytre og Øvre Rendalen herreder, af Tryssi1 herred samt lidt af Elverum herred. Den modtager ogsaa