Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/391

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

38O HE1)EMAHKENs Amt sættes furugrændsen til 94l m.; i l)alsidens almenningi Lesje til 878 —941 m.; i Setningens og Atnedalens almenninger i Ringebu til 847—878 m. Den øverste grændse for granen i den nordlige del af Tryssil og syd for Fæmunden ligger mellem 88O og 9lO m. Den vokser godt øverst i dalene i Tryssil og frodig endnu paa pla-teauet ved Herjehogna. Ved Fæmunden, som ligger et par hundrede meter lavere, findes granen kun enkeltvis I det dalføre, hvor Fæmunden og Vurrnsjøen ligger, aftager granen i mængde og væksterlighed med det la-vere niveau og den forsvinder af skogen, efterl1aan(len som man nærmer sig Fæ munden, saa at egentlig skog af gran ikke findes nærmere Fæmunden end Ve mil, og fra Fæ1nundsenden er der en stræk- ning mod nord, hvor der ikke sees granskog, og man træffer den først i Stuedalen paa ca. 633O m.s høide. Ved Fæmunden, hvor grangrændsen pludselig synker, synes birkegrændsen ikke at forandre sig. Den almindelige Vækst- grændse for birken synes at være ca. 88O m., skjønt den paa enkelte steder kan gaa lidt høiere op paa grund af særegne gun- stige forhold. Sl(ogenS aI’eaI. Allerede ovenfor er angvet arealet for skogen i det hele amt og for fogderierne. Hvorledes skogen er fordelt paa de enkelte herreder og paa vasdrage11e sees bedst af denne tabel (se pag. 378—-379). Da de høieste fjelde i Odalen, Vinger og Solør ikke naar op til over skoggrændSen, saa er den største del af landet her skogdækket. Det samme er tilfældet i Hedemarken fogde1Zi, om end enkelte fjelde, som Tuen i Ringsaker, naar op over skogen, og saa er her en væsentlig del af landet dyrket eller optages af Mjøsen. Først i Tryssil og Aamot begynder høifjel(lsstrækninger, hvor skog ikke længere kan vokse. Paa herrederne er skogen yderst uregelmæssig fordelt med hensyn til areal. Medens skogarealet i Tryssil er anslaaet til 15O() km.‘’?, ud- gjør det i Nes kun 50 og i l(vikne kun 8O km.2 Ligesaa er skogenes areal uregelmæssig fordelt, hvis man sammenstiller herredernes areal og skogens areal. Først kommer her Løiten med 84.2 pct. skog-; dette herred har ikke fjelde, som hæver sig over skoggrændsen, og heller ikke større indsjøer, der formindsker antallet af procenter, naar skogens areal skal udstykkes i procenter af l1erredets. Mellem 7O og 80 pct. af area1et skogdækket har Nordre Odalen, Stor-Elvedalen, Elverum, Aamot, Aasnes og Eidskogen, mellem till og 7O pet. skogdækket land har Brandval, Vaaler„