Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/380

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SKOG. 369 I gammel furuskog indfinder der sig næsten altid underskog af gran, hvis ikke jordsmonnet er altfor tørt og magert. Under birkeskogens lyse.tag vokser ogsaa granen gjerne, særlig hvis den ikke er meget tæt, og under aspen, oren og de øvrige løv- træer trives den ligesaa godt, om ikke bedre. Paa aurmarkerne mangler sjelden underskog af gran under de ovenfor nævnte træsorter, og den kan udvikle sig uforstyrret, indtil løvtræerne naar sin høieste alder. Det er Særlig i saa- dan løvskogbestand, man bedst kan iagttage granens evne til kenge at unde beskygning. Granens evne til at taale en vis grad af beskygning er aa-r- sagen til, at barnaalene bliver siddende saa længe; af samme grund renser frit-staaende træer sig slet ikke for kvister, og træer i sluttet bestand kun langsomt og ufulstændig. Samme egenskab er ogsaa aarsag til, at granen danner saa tæt bestand, der holder sig tæt lige op til den høieste alder. Ungskoge af gran er ikke sjelden saa tætte, at det er yderst vanskeligt at trænge sig frem, undertiden kan man næsten kalde dem uigjennem- trængelige. Stammeantallet holder sig temmelig længe høit i granskoge, som er henviste til sig selv, og hjælpehugst er af største nytte og befordrer tilvækstens fortsættelse op til høi alder. Den nævnte egenskab gjør ogsaa, at granen meget bedre end noget andet af vore træer egner sig til “plukningshugst. I de første 20 til 3O aar er granens fil1;ækst i tykkelse og masse ikke stor; først efterat høidetilvæksten har skudt fart, be- gynder den ogsaa at udvikle sine øvrige dimensioner. Dens massetilvækst bliver derefter stærkere, og i alderen fra 50 a 6() til omkring 1()O aar er den størst, og den fortsætter lige op til høi alder, skjønt den tilsidst bliver meget svag. l Mellemeuropa opnaar granen i brysthøide en tykkelse af lige op til 1.88 m. (6 fodZ). De største træer har man fundet i Riesengebirge med en diameter af 1.Ö6—1.88 m. (5 til 6 fod) og et kubikindhold af 43—-49 m.3 (l4OO til 1600 kubikfod). Den skal i Alpernes urskoge være fundet med en diameter af lige op til 2.5 m. (8 fod). I jevnaarig og sluttet bestand opnaar granen, selv i ’I’yskland, sjelden en tykkelse af O.9 til 1.1 m. I Finland forekommer ganske enkeltvis træer paa O.9 m. i diameter, men man maa allerede lede længe for at finde stammer med en tykkelse af 0.8 m. I sluttet bestand finder man temmelig ofte træer af indtil O.6 m.s tykkelse ved brysthøiden. Paa grundlag af 147 prøveflader, opmaalte i 1869 i det syd- lige Finland, har Blomstrand sammenstillet følgende tilsvækst- tabel: 24 — Hedemarken amt.