Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/377

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

366 HEDEMARl(ENS AMT. in 80 aars alderen, hvorefter den aftager, men den fortsætter dog endnu lige op til en høi alder, saa at man hos l6O—aarige og endnu ældre grantræer finder, at træets centralakse aarlig har vokset med nogle tommer. Saavel af denne aarsag, som fordi kvisterne ikke bliver lange, bibeholder dette træ lige op til den høieste alder en pyramideformet krontop, der aldrig hvælver eller af1—under sig. Granen naar den største høide af alle træsorter i Europa og sandsynligvis ogsaa i Asien. Den høieste gran, man kjender, skal være fundet paa Riesengebirge og have havt en længde af 68 m. Paa forekjellige steder har man fundet træer af en høide paa 57 til 63 m., og stammer paa 47 til 5O m.s høide forekommer ikke sjelden i Tysklands fjeldegne. I Finland opnaar granen under gunstige forhold en høide af 37 m., hvilket dog er meget sjelden Tilvæksten i høiden hos de dominerende høieste træer i jevnaarig, afsluttet bestand paa væksterlige marker i det syd- lige Finland er: “ Ved 2O aar . . 4.4 m. » 30 » . . 9.4 » » 40 » . 14 » n 5O )) . 17 » » 6O » . 2O » » 70 » . 22 » » 8O W . 24 » » 9O W “ 26 » » I0O » . 27 ÞÞ -1 l2O » . 29 W » l30 » . 3O “—å » l40 » . 31 » » l50 » . 31.3 » » l6O » . 3l.6 » Disse tal angiver middeltal for bedre og daarligere jordsmon. Granens vækst aftager opad og mod nord ligesom furuens. Træerne synes ved 1OO aars alderen at udvikle en meget kortere stamme høit tilfjelds. Derimod synes tilvæksten i høiden i tidligere alder, lige op til 6() aar, ikke der at være saa liden, som man skulde vente. Paa de høieste fjelde og ved dens polargrændse bliver gra- nen endelig kun nogle faa fod høi. Den forskjellige høide, granen naar, giver en maalestok for bedømmelsen af voksestedets godhed. Mange tilfældige omstæn- digheder kan imidlertid ofte hindre træernes normale udvikling