Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/358

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

sKoG. 347 50de aar; da kan aarsskuddene ofte have en længde af O.7 m. og derover, men lige op til 80 a 1OO aars alderen er Væksten endnu noksaa stærk paa væksterlig mark. Hos træer, som vokser i sluttet og jevn bestand, vedbliver oentralaksen at for1ænge sig lige til en alder af 12O til 130 aar, undertiden vedblivende, om end med meget korte aarsskud, lige til 15O aar og i et barskt klima endnu i noget høiere alder. Furuen har i regelen en høide fra 20 til 35 m. Den største høide, som furuen naar hos os, er 4O m. Sin største høide naar den i Mellemeuropa, 57 m. Det er dog kun paa meget vækster1ig jord, at den opnaar sin fulde høide, og i samme egn er træerne altid høiest paa det frugtbareste og lavest paa det daarligste jordsmon, saa at man af deres høide til en vis grad kan slutte sig til markens frugt- barhed. Paa myrer og paa nøgent fjeld bliver den forkrøblet, ofte kun nogle fod høi; paa mindre væksterlig mark, saasom paa furumyrer og fje1dgrund, bliver træerne ogsaa kortvoksne, ofte kun 1O m., men kan dog ogsaa, efter myrens fugtighedsgrad og fjeldets for- vitringsgrad, undertiden opnaa en noksaa tilfredsstillende høide. Mod nord, mod det koldere k1ima, og opad i høiden aftager furuen i høide, indtil den nær skoggrændsen bliver ganske dverg- voksen, eller der optræder nær grændsen opad furuer med tykke stammer, uregelmæssig krone, vredne og krumme grene og kraftige rødder, ærværdige, veirbidte træer af et eiendommeligt udseende, der gjerne benævnes kragg. Fan-uens vækst i høiden er forskjellig ved forskjellig alder og polhøide; paa grundlag af en mængde fældede og maalte prøve- træer i Finland paa væksterlig skogmark er dens vækst i høiden fundet som angivet nedenfor, hvilke tal vistnok i det hele og store ogsaa kan benyttes for væksterlig skog i Norge, naar denne ikke ligger høit over havet. Alder-. Det sydlige Finland. Det mi(ltre Finland Det nordlige Flnlan(l. Aar. Fra 590 48‘ til 610 30‘ n. b. Fra 6l0 30‘ til 640 n. b. Fra 640 til 680 n. b. Meter. Meter. Meter. lO 3.1 2.2 ].3 20 8.0 6.1 4.1 30 C 12.5 1O.2 7.7 40 16.5 13.0 1O.7 5O 19.1 15.5 12.9 60 21.8 17.7 14.9 7O 23.8 19.4 16.5 8O 24.7 20.7 17.9 90 25.7 21.8 18.7 l0O 26.5 22.6 19.5