Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/35

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

24 “ HE1)m1ARHENs As1T. hammeren— og gaar mod østnordøst op paa Knappen, hvor grændsen mod Soknedalen herred hegynder. . Gr(ends(—n mellem Kvikne og Solmedalen her-reder — tillige amts- grændse mellem Hedemarkens og Søndre Trondhjems amter — gaar fra Knappen i ret linje til høieste top af SandWfield*) og heier her lidt mere sydlig til Store Hi.s;jøens os ved Midtlis(eler, hvor grændsen mod Budalen heri-ed hegynder.**) “ G—r(Pn(lsen mellem KCikne og B:1dalen herre(ler — tillige grændse mellem Hedemarkens og Sendre Trondhjems amter — gaar (be- skrevet efter Hedemarkens amtskart) fra Store Hi.s;jøens os ved .lIi(llli.s-(el(—r i ret linje østsydestover til Bu(lalsO“ern=?=**) og heier der lidt mere østlig lige paa toppen af Forelhogna, hvor den støder paa grændselinjen mod Singsaas herred. Kvikne herre(l og Sing.s“aas, Holtaalen og Aalen le-erre(ler støder ogsaa alle sammen i et enkelt punkt, nemlig For-elhogna. G)’G3Illl-S’(?)l mellem ]blgen og Aalen hm-re(ler —— tillige grændse mellem Hedemarkens og Søndre Trondhjems amter — gaar fra Forelhogna nordøstlig over Forels:jø til nordenden af Dallms;je, derfra sydøst1ig til G(lra(xl:øg(la, og fra denne atter østlig til .lIeli(j(“rn (IxïølliOc-rn), hvor den støder paa grændsen mod Reros herred. Gr(Pmls“(—n mellem Tolgen og ]1’m-os lam-re(ler — tillige grændse mellem Hedemarkens og Søndre Trondhjems amter — gaar fra JIeli(jPrn (]xÏjolli(jern) sydøst-lig til norde11de11 af Store I‘)el(l.s;jø, som den sl(jærer; fra dennes ostside gaar den videre til Lille[jel(let og i omtrent samme retning mellem Ta-yg::ol(l og Engen til Glonmm:, som den følger sydvestover til Haastemw. Herfra heier den syd- østlig, indtil den træffer Hosa, hvor denne ved sagen heier vestover, og følger derefter denne, indtil den lidt søndenfor sam- menstødet af de to smaahække, der er dens l(ilder, bryder af østover til K1“ernskalel, fra hvis top den løber sydestlig over Litle Re(jer-aas vestende til Kor-ss;jøvola og langs efter denne, indtil den fra Har-b(Bklmg(la i sa1nmes sydligste del heier nordøstover til Litl(— Kor-Ssjø. som den træffer i dens søndre ende, og gaar nu næsten ret estover nordre ende af nordligste Slor(jem, følger den herfra rindende bæk ud i Flena, gaar nordover langs denne til TvP1ylenas udløh i samme, videre efter 7Íve);flena ud i og gjennem Û) Dette fjeld er paa de ældre karter (Ramms) kaldt Risenaasknappen. 0) Grændsen stemmer ikke paa original og rektangelkartet; den er paa rektangelkartet betegnet Som omtvistet gran-ndse. Beskrivelsen er efter originalkartet. ““‘Z) Det hemerkes, at efter den i ]88:3 foretagne nymaaIing ligger Bndals- tjernene sydvest for I—’orelhogna i ’1’olgen herred og kan saaledes ikke være identisk med det i grændseheskrivelsen omhandlede Budalstjern.