Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/339

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

328 HEDEMARKENS AM’I’. lokaliteter er i det hele taget faa i amtet. Størst udbredelse har disse kjælne planter paa kalkstenen og skiferen paa Hedemarken; her er der nu og da en temmelig yppig vegetation, om den end ikke er rig paa arter. Særlig kan nævnes Helgeøen, der vistnok hører til de paa planter rigeste steder i amtet. I hele Østerdalen er den sædvanlige ensformige naaleskog- flora fremherskende og afløses kun sjelden af en flora, som er rigere paa arter. Dette pleier dog at ske der, hvor de haardere bergarter afløses af kalkstendrag. Et eksempel er Eltdalen i Tryssil, hvor der paa et forholdsvis lidet omraade holder til en god del planter, som savnes rundt om paa lange strækninger-. Efter dette er floraen i den største del af Hedemarkens amt væsentlig karakteriseret ved fattigdom paa arter. “ l den nordvestlige del af amtet er imidlertid vekstlivet noget rigere, idet en ny gruppe af planter, den arktiske, kommer til. Somme fjelde her er ret rige paa arter; flere af disse er ogsaa fra fjeldene vandret ned i dalen og optræder, f. eks. i Foldalen, tildels i naaleskogene, saa floraen her paa sine steder faar et noget andet præg end det sædvanlige Vækstl-ivet ei skogene. Vækstlivet i barskogene er altid fattigt paa arter og ensformigt, særlig naar skogen er tæt. l meget tætte, mørke granskoge trives ikke de grønne planter, som maa have lys for at kunne optage sin næring. Derfor mangler skogbunden ofte fuldstændig grønne planter og er kun dækket af nedfaldende barnaale og kviste. Kun om høsten tager vækstlivet paa skogbunden sig op, idet der da vokser frem en hel del sop af forskjellige arter. Naar granskogen derimod er saa aaben, at solstraalerne kan naa ned til bunden, er denne gjeme dækket af et grønt mose- tæppe —med enkelte arter af høiere udviklede planter, som blaabær, skogs(jer-Her (t)“ieYatalis eur()p(ea), et par arter ‘t“intergrøn, saaledes pyrola see-unde og den lille, vakre augneblom eller St. Olavs lysestage (pyroZa —u-ni.flora) med en vellugtende og nikkende, hvid blomst. I enkelke af amtets skog-e vokser ogsaa et par sjeldnere arter af denne slegt, nemlig ZZyrola (—halm-antha, der er fundet ved Hamar, i Tryssil og Lille-Elvedalen, i Aamot og 0dalen, og py- rola umbellata, en buskagtig art med røde blomster i skjærmlig- nende blomsterstand, der er fundet i Stange. Oplivende i den triste ensformighed virker eden almindelig udbredte lille plante, limz(ea. Ved sin fine duft krydrer den luften omkring og ved sine vakre, lyserøde blomsterklokker f1—yder den øiet-. Linnæa kaldes i Odalen vonelgras. Godt gjemt i mosen vokser hist og her, saaledes i Veldre