Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/333

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

322 HE1)BMAm(ENS AMT. . maatte sørge for, at Væggen ikke blev skadet af ovnsvarmen, blev Væggen tildels ombygget for dette øiemed, idet man tillige sløifede den ene dør, saa at der til kjøkkenet fra stuen kun blev én ind- gang. I følge hermed gik ogsaa en anden mindre forandring, idet den lille hylde til børste og med stok for haandklædet, som ellers forekommer under forskjellige navne (bustehylde, bustehus, haandklædekast), fik sin nuværende faste plads paa den mod ovnen vendende smalside af hjørneskabet ved husdøren. Tilforn maa hylden ogsaa i østerdalsstuen, ligesom ellers overalt, have havt plads mellem de to døre til koverne. Dette er ogsaa tilfældet i et gammelt hus paa Vold i Vang paa Hedemarken, hvor hylden gaar under et eget navn, pilar. I stuernes vinduer er glasset nu overalt fæstet med kit til træværket, men hermed begyndte man hos os først et godt stykke ind i det l8de aarhundrede. Før den tid var ruderne sammen- føiede med sprosser af bly eller tin. For det meste er huset udvendig bordklædt og indvendig forsynet med panel. I den store stue er der ikke sjelden, især over vinduerne, malerier fra det 18de aarhundrede, ligesom ved skabene. — En rigt bemalet stue er der paa Atnosen, hvilken nu er borgstue. Fra først af har i disse bygninger væggenes runde stokker været synlige baade indvendig og udvendig. Tagene er nu paa mange steder tækkede med tagsten af tegl, en tækning, som ikke var kjendt her paa landsbygderne før om- trent l75O. Før brugte man kun torv som tækningsmiddel, som er den varmeste bedækning om vinteren og den kjøligste ved sommertid. Da man ikke længer anvendte-torv, blev det om vinteren koldt i stuen, hvorfor man indklædte eller forskalede tagets mønsaas og spærreværk. Paa tagetS ydre er vindskierne og spirene en arv fra den tidlige middelalder. Vindskierne er brætter, der følger tagets skraakanter i begge gavlender —og har den bestemmelse at hindre veir og vind i at rive op tagbedækningen. Det er I1ll meget sjelden her, som ellers i fjeldbygderne, at træffe det nederste bord udskaaret i kanten Spirenes hovedhensigt er vistnok at dække over fugerne øverst oppe imellem de fra begge sider sammenstødende vind- skier. Men de frembringer ogsaa ved sin over taget opragende top en æsthetisk virkning, idet de udtrykker afslutningen af t&agets st-igning fra begge sider. Saadanne spir er der paa flere stabbure, navnlig paa gaar- den Aas, mellem Fiskvik og skydsstationen Aakre i Rendalen, samt paa den sidste gaard og omkring Tolgen kirke. Særeget for Østerdalen er de saakaldte baæy“røstuer. Huset