Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/27

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

16 HE1)EMAR1(ENs AMT. saa til den syder Ende af det— Svenske Bleker-Kiern; Derfra til en Punct ved Sydre-Kiørpungs Kiernet saaledes, at de 2de Nordre Kiørpungs-Kierns Sættre, som nu af de Norske possideres, med deres Huusbygninger, samt Ager og Eng, paa den Norske Side forblive, og den ødelagte SæterTomt, som den Norske Gaard Øst- bøl med Svenske Tilladelse forhen haver brugt, paa den Svenske Side forbliver. Derfra skal Linien gaae til den Nordre Side af Aare Kiernet, som den nærmest ret linig passer sig med de 2de foregaaende Puncter. Saa til Skaargaards Røset, derfra over Nordre Leer-Siøen til 0rre eller Ørebakken, saa til Abbor-Kierns Røset. Derfra linea recta til en Punct midt imellem den Norske Lange Gropens Ende i Wrangs-Elven, og det Sted, hvor den Svenske Præ1—ensions Linie gaaer over samme Elv imellem Qvist paa Magnor-Rast og den Svenske Linne eller Longegrop, samt fra denne Punct linea recta til den Svenske Kloften i Bil-Elven. Da de Svenske Bønder paa Morast formedelst denne Linie fra Aar-e-Kiernet til Wrangs-Elven komme til at miste en omtvistet Skoug, Kiøbe— eller Leersiøe Skougen kaldet, hvilken de af Norske Folk for lang Tiid siden have tilhandlet sig, saa er herved betinget og for ret befundet, at bemelte Bønder af vedkommende Norske skal godtgiøres og tilbage leveres Kiøbe— Summen, som er 0tte og Tredsindstyve Rigsdaler Dansk Courant, efter den Værdi„ som Skougen var udi 1664, da Svenske Bønder tilkiøbte sig denne Skoug, hvilke Penge skal betales, naar Linien sammesteds bliver redresseret. Fra den Svenske Klovsten i Bil-Elven skal Linien gaae (her begynder Vinger grændse) directe til det Svenske Merke Storøen i Udgaards-Siøen, derfra til en Punct midt imellem det Norske Merke Rødmyrens sydre Ende og den Svenske Stenholm i samme Rødemyr; Saa til en Punct midt imellem den Norske Murteleken i Holm-Siøen og Sæter-Kiernet paa den Svenske Linie; derfra til det Svenske Skaalsiøe-0os, saa til Staken i Siøen Værelen eller Varald-Siøen, som er en høy Steen i Vandet ved den Nordre Side af bemelte Siøe nær ved Landet. Siden gaaer Linien directe til det Cronhald eller Ronhald ved Dus— eller Tys-Kiernet. Derfra til en Punct imellem det Norske Merke Maase-Klutte, og det Svenske Maase-Klette, saaledes at den Svenske Gaards Langsiøe- højdens Qvern kommer til at ligge paa den Svenske Side; Saa linea recta (her begynder Bø-a1a(l:—al grændse) til den forhen eenige Punct Stenene paa Rotnes1noe (her begynder Gram grændse). Herfra gaar Linien til det Svenske eller Nordre Askogs Berg-, saa til en Punct i Nykle— eller Mykle-Vandet midt imellem det Svenske Merke Holmen i Kongs-Vigen og det Norske Merke i Bod-Holmen i samme Siøe, da Røsset settes paa Landet i den Linie, som gaar derfra linea re(:ta til den Norske NIOIdh0Hg-KIiudt