Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/261

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

250 HE1)EMAm(1—:NS An1T. for hver sin gjødselkjærre, 2 smaagutter til at kjøre og 4 kvinder eller børn til at sætte. Gaar alt godt og jevnt, kan man række at sætte 8 maal om dagen; det bemærkes, at et hede- marksmaal er 2744, medens et lovbestemt maal er 2 50O kvadrat- alen: 1000 kvadratmeter eller 10 ar. 8 hedemarksmaa1 er altsaa henimod 9 ti-ar eller 9 lovbestemte maa1. Afstanden mellem raderne vil man have mindst l alen, helst lidt mere — optil omkring 27 tommer; 8 optil l2 tommers afstand mellem frøene. Efter sætningen, før poteterne kommer op, harves eller ardes for at kue ugræsset. Mindst 2 og helst 3 ardkjøringer bør foretages i sommerens 1øb, og haand1ugning mellem planterne foretages mellem hver kjøring eller efter behov. Nær indunder den sidste hypning fore- tages haandlugning, der dels bortsættes paa akkord og pleier at betales med omkring 2 kroner pr. maal pr. sommer. Ved haandoptagning har en voksen mand arbeide ca. 4 dage pr. maal som gjennemsnit. Indkjøring tør nærmest og gjennem- snitlig anslaaes til halv dag for mand og hest pr. maa-l. Hen- bringelse til salgsstedet — brænderiet nemlig — tør gjennem- snitlig anslaaes til kr. 0.25 pr. tønde, dels over dels under. Omkostningernc ved dyrkning af poteter til høstpløining, slaadding om vaaren, 2 gange arding, 2 gange harving, sætning med fuld hjælp, sommerarbcide med hest og redskab, haand- lugning, optagning, indkjøring, frø og gjødsel, administration, redskaber, jordrente, henbringelse til salgsstedet er sat ialt pr. maal til kr. 45.62. He(1emarksmaalet er som nævnt ca. 10 pct. større end det lovbestemte og andetsteds bruge1ige. Mjøsbygderne har ord paa sig for at gjøre store Potet- avlinger, og dette er vistnok som regel rigtigt. Potetavlen er underkastet mange viderværdigheder, som sygdom under væksteu, høstfrost i jorden og under optag- ningen osv. De eneste kjøbere er brænderierne. Priserne varierer selvfølgelig med konjunl(turerne og har været nede i kr. l.15 pr. hl., ca. kr. 1.6(3 pr. tø11de, undertiden er prisen kr. 2.00 pr. hl., ca. kr. 2.88 pr. tønde, men ogsaa optil kr. 3.50 pr. tønde; aktieeierne i brænderierne faar derhos dranken gratis, og denne kan anslaaes til en værdi af 6 øre pr. 2O liter. Poteten fik tidligere gjerne sin plads mellem to kornavlinger som forfrugt for byg og vaarhvede. Avlingen er sat til omkring l5—-2O bl. pr. ti-ar, men i særlig skikket jord, som i de op- landske brænderidistrikter, ikke sjelden optil bl. pr. ti-ar. Enkeltvis høres om avlinger ligetil 55 hl. og derover af den