Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/242

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

JoBnBHUG. 231 Salg, hvor særlige forhold kan antages at have betinget en væsentlig høiere kjøbesum end for almindelige jordbrug, saasom: til eiendommen hørende betydelig skog, industrianlæg, stor hus- værdi, saadan beliggenhed ved by, at det solgte kan antages bestemt til byggetomt eller lignende, er ikke medtagne i den angivne værdi af skyldmarken. Paa den anden side er der heller ikke medtaget salg, hvor slægtskab eller andre personlige forhold kan antages at have havt indflydelse paa fastsættelsen af kjøbe- summens størrelse, f. eks. Salg mellem forældre og børn. End- videre er ikke medtaget eiendomme, udlagte ved skifte eller solgte ved tvangsauktion m. m. Efter statistiske meddelelser for l900 er skyldmarkens gjen- nemsnitsværdi i femaaret 1895—-—1899 i Hedemarkens amt an- givet til kr. 1 552.00, hvorefter de faste eiendommes samlede værdi skulde andrage til ca. 81 millioner kroner. Den officielle Statistik over solgte faste eiendomme i Hede- markens amt i l895 angiver a-ntallet af medregnede Salg at være 157, de medregnede eiendommes matrikulsky1d 587.17 skyldmark og kjøbesummen for de medregnede Salg 825 55O kroner. Efter sammendrag af sorenskrivernes specielle opgaver over de i l895 solgte eiendomme i Hedemarkens amt er de solgte eiendommes antal 784, deres matrikulskyld 2767.59 skyldmark, og kjøbesummen tilsammen 6 706112 kroner. Men da der ved sorenskrivernes opgaver meget ofte er regnet hvert særskilt skyldsat brug for sig som særskilt sa1g, uagtet der ofte i samme Salg er indgaaet mange særskilt skyldsatte brug, saa er der egentlig ikke mere end 597 Salg af de 784 eiendomme. De medregnede Salg udgjør i forhold til de solgte eiendomme i antal 26.3 pCt., i matrikulskyld 21.2 pct. og i kjøbesum 12.:3 pet. I det her nedenfor anførte sammendrag efter sorenskrivernes opgaver over de i 1895 i Hedemarkens amt solgte eiendomme, er alene de Salg ikke medregnet, hvor der er anført at være særegne omstændigheder tilstede, som har havt indflydelse paa kjøbesummen. For Hedemarken fogderi har det statistiske centralbureau angivet xe1memsnit9Zn-isen pr. skyldmark s(e1—skilt for eiendomme aj “forskjellig størrelse. Beregningen er baseret paa salgene i 1888—-—1892. Skyl(lmark. Kr. Indtil 0.ÖO 2 736 0.51— 1.00 2165 1.01— 3.00 1632 3.01— 5.00 1434