Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/236

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

JORDBRUG— 225 naar engen ikke skulde bære frø, paa 9 aar kun var 5 avlinger af frøbærende planter og et aar poteter. I Hedemarken er kornavl fremdeles stærkt drevet i forhold til fodervæksterne. Det er ikke sjelden, at der i disse bygder bruges et 9—aarig-t skifte saaledes: 1ste brak, 2det rug, 3dje og 4de eng, 5te byg, 6te poteter, 7de byg eller blandkorn, 8de erter, 9de blandkorn, et brug, som stiller temmelig store fordringer til jorden. Lignende omløb bruges ikke sjelden med flere græsaar paa jord med underlag af ka1ksten og lerskifer. I fjeldbygderne er dyrkning af fodervækster lidet brugt. Der dyrkes kun 1 eller 2 kornarter og poteter. Korndyrkningen paa hver ager afløses hvert 3dje, 4de, eller efter omstændighederne hvert 5te aar, af en potetav1ing, derefter i en nogle a-ar korn o. s. v. Høavlingen hentes fra naturlige enge og fjeldslaatter. Der er paa hver gaard almindeligvis et lidet areal ager eller dyrket jord; ved hjælp af de rige naturlige enge og havnegange holdes en forholdsvis betydelig mængde husdyr, og gjødselproduktionen bliver da rigelig i forhold til agervidden. Antal j01’(Ib1’11g. Hvis man kan gaa ud fra, at det, som i matrikulen kaldes et gaardsnummer, oprindelig har været kun én gaard eller ét jordbrug for sig selv, er de gamle gaarde stærkt udstykkede. Hedemarken fogderi har efter matrikulen 1668 gaardsnummere. Ved udgangen af 1890 var der, ifølge opgaver ved folketællingen 1ste januar 1891, 3065 jordbrug, naar der som jordbrug regnes alle brug, hvor der i 189O var saaet noget, uden hensyn til brugets størrelse, altsaa ikke blot, hvad der kan kaldes egentlige jordbrug; heri er ikke medregnet de særskilt skyldsatte brug efter matrikulen, som alene bestaar af skog, fjeld, vandfald, fiskeret og deslige, hvor, i 189O iaIfald, ingen udsæd fandt sted. Disse 3065 jordbrug i Hedemarken j’ogderi var fordelt saa- ledes paa de i den officielle jordbrugsstatistik opsatte 9 klasser af brug efter størrelsen af deres matrikulskyld: Brugets skyld. Antal ProcPnt af Skyld1nark. brug. brugene. Indtil 0.5O 697 22.74 O.51—— 1.00 451 14.71 l.01—— 3.00 689 22.48 3.o1—— 5.00 241 6.86 5.01—— 10.00 326 1O.64 l0.01—— 20.00 331 1O.80 20.0l-— 50.00 30O 9.79 50.01—-100.00 27 O.88. over 100.00 3 0.10 15 — Hedemarkens amt