Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/230

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

JORDBIlUG. 219 Denne besynderlighed, at de øverst liggende herreder tildels har et større area1 eng end de lavere nede liggen(le, har sik- kerlig for“ en væsentlig del sin grund deri, at de øverst lig- gende har en undergrund, der giver godt england, selv om landet ligger høit. I Søndre Østerdalen ligger 11 pct. af arealet under 1000 fod, i Nordre Østerdalen kun 2 pct., og man skulde da vente, at Søndre Østerdalen, der har mere lavtliggende land end Nordre-Østerdalen, skulde havt et større areal ager og eng. Sønd1—e Østerdalen har forholdsvis mere ager (O.3 pct. mod O.1 pct), men Nordre Øster- dalen har, skjønt liggende høiere, forholdsvis mere eng (O.9 pct. mod 0.7 pot.). Her er det utvilsomt skiferne i Nordre Østerdalen, som giver mere eugland. Lægges ager og eng sa“mmen, har Søndre og Nordre Østerdalen forholdsvis samme areal, nemlig l pct. dyrket land. HedemarkenS amtskommission omtaler havnegangene i den nordlige del af Nordre Østerdalen fogderi og ytrer: «Disse vidtstrakte og udmærkede havnegange hidrører især fra egnens geologiske dannelse, idet nemlig hele fogderiets nord- lige del bestaar af skifer, hvilken efter sin natur 1etteligen for- vitrer og danner fortrinlige beitesmarker. Denne skiferens fore- komst har givet egnen dens mildere og mere afrundede former, og i det hele gjort det muligt for mennesker at fæste liv paa disse høider. Skiferfeltet indtager hele fogderiets nordligste del og begrændses mod syd af en linje, der udgaar fra RondaneS fjeldparti, følger G“rimsas og for en del Follas dalføre og gaar søndenfor Tronfjeldet, der optræder som en isoleret masse af fastere bergart — samt noget nordenfor l‘ille-Elvedalen og Tyldalen kirker i nordøstlig retning til amtsdelet, idet dog Hummelfjeldet, der er af en anden formation, paa en kortere Strækning træder frem lige til Glommen. Paa den søndre side af denne linje af- tager havnegangene i godhed.» Følgende tal vil tjene til at anskueliggjøre forholdet mellem de 4 fogderier: Fogderiet-s areal Kor-navling Kvægxmta1 Skogn-eal i pct. af amtets i pct. af i pct. af i pct. a a.real. amtet. af amt(—t. amtet. Hedemarken . . . 1O 51.3 37.Q 12.5 Vinger og Odalen . 8 l6.7 14.0 11.;x Solør ..... 11 20.3 1—l.1 16.6 Søndre Østerdalen . 27 9.0 13.4 37.5 Nordre Østerdalen . 44 2.7 21.5 21.9 Hedemarken producerer, som det sees, mere korn end alle de 4 andre fogder-ier tilsammen, uagtet det i areal kun udg1ør