Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/227

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

216 HEDEMARKENS AMT. jord er der i Nordre Odalen og i den søndre del af Eidskogen sandholdig jord paa underlag af ler. Vinger og Odalen har 14 pct. af sit land liggende under 5O0 fod mod Hedemarkens l6 pct. Vinger har hele 83 pct. mellem 500—1000, medens Hedemarken kun har 24, og hele 6O pct. af Hedemarken fogderi ligger over 1000 fod o. h., medens kun 3 p(—t. af Vinger og Odalen ligger over 1000 fod. Efter høiden over havet skulde man da i Vinger og Odalen vente mere ager og eng end paa Hedemarken, men i virkeligheden er af Hedemarkens areal l3.1 pet. ager og eng, medens Vinger og Odalen kun har 6.6. Her er det utvilsomt den frugtbarere undergrund med lerSkifere og kalkstene, der for en væsentlig del bevirker, at Hedemarken er bedre opdyrket end gneis1a-ndet i Vinger og Odalen, hvorhos ogsaa klimatiske aarsager virker med. Om Solør jogderi gjælder det samme, at gneis med gammel granit er raa-dende, og det er godt skogland; det dyrkbare terræn er væsentlig udfyldninger af sand, ler har ringe udbredelse i over- fladen. Hertil kommer i begge fogderier den omstændighed, at kornet af og til fryser, hvilket gjør landet mindre skikket for korn- avl. De langs vasdragene forekommende udfyldninger af sand og aur er mange steder dyrkbare og er meget god grund for skogen. U11dergrunden i Solør i den her udfyldte dal (eller sjøl har maaske lavest over det faste fjeld en bundmoræ11e, som dog ikke kommer tilsyne, derover ligger ler i lag eller skiver, hvilket i regelen er dækket af sand og aur, og endelig derover kvabb eller koppjord. Denne oprindelige dalfyldning ligger dog ikke uforstyrret. Glommen rinder i bugtet løb gjennem dalen og graver sig snart ind paa den ene side snart paa den anden, og da heldningen er svag, lægger den det udgravede materiale igjen paa siderne. Dalbunden har da i tidernes løb forandret udseende Paa mange steder er koppjorden bortført, og en sandterrasse ligger igjen; paa andre steder har elven opkastet lave terrasser, hvor- over den endnu i vore dage svømmer over i flomtider. Lavest .over elven ligger der engterrasser i trin saa lave, at de i almindelighed delvis oversvømmes i flomtider og derfor mest egner sig til naturlig eng. Engterrasserne bestaar hoved- sag-elig af fin sand med tynde lag af et finere lerlignende materiale, som man i Solør kalder «kleim», og som er afsat, naar vandet har været næsten stillestaaende. “ SandterraSser kommer frem, hvor det oprindelig overliggende koppjordlag er bortført af Glommen. Øve1—st ligger koppjord- terrasser. Opover langs dalsiden ligger endnu marker og gaarde med undergrund af aaslændejord eller bergsidejord. ’Her paa aassiderne er dels 1nuldholdig forvitringsjord af