Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/217

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

206 HEDEMARKENS AMT. Mjøsen“ er 359.4 km.=’ stor og ligger 121 m. o. h. Mjøsen er lang og smal, dens længde er ca. lOO k1n., dens største bred(le ikke over 16 km., oftest er den ikke bredere end 2 a 3 km. Der er et bredere parti Omtrent paa sjøens midte, og fra dette gaar en lang og smal fjord mod nordvest, og en lignende mod syd. Fra midtpartiet, hvor den 18.5 km.2 st=ore, frugtbare Helgen ligger, gaar der desuden en 15 km. lang fjord, l‘Ý(m1e.s;fjor(Z(Þ“ mod nord. Der er flere mindre og større bugter og viker. Mod øst skjærer saaledes Ak(1rs1:ike-n sig ind Ved byen Hamar. Noget længere syd har ]I,OI’—S“(3(?(’(](li(lI’(Y—Si?l.k(‘]l nordøstlig retning og en længde af ca. 5 km. Ved Mjøsens sydlige del ligger granit i vest i Skreifjeldene og grundfje1di øst i Morskogen; i den nordlige de1, hvor Mjøsen atter er trangere, ligger væsentlig forskjellige sparagmiter og kongle- merater. Omkring den 1nidtre del af Mjøsen udvider landskabet sig, dels til bakkeland som Tote11, (le1S til 1avere, fladere egne som i Stange og Va1lg, til svagt heldende flader som i Løiten, der mod øst gaar over i Glommens sa11dfy1dte dal ved Elverum. Landskabet omkring den midtre del af Mjøsen eller de bedst dyrkede strækninger af ØStre og Vestre Toten. Nes, Vang og Stange, Romedal og Løiten bestaar af lerskifer med kalksten og er omgivet af skogdækkede fjeldmarker: i vest grundfjeldet langs Hunselven, i syd graniti Skreia og dele af RonJedal, i nord Vangsaasen. Længere nord i Ringsaker følger sparagmit-er og konglomerater tildels i aaser. Paa vest1—e side af Mjøsen nordenfor Gjøvik er middels høie fjelde, skilte ved dale, som munder ud i Mjøsen fra vest Høiderne af landet omkring Mjø- sen er tildels betydelige, ogsaa meget af de vel dyrkede stræk- ninger ligger allerede høit. Mjøsen er meget dyb. Den største dybde, som er fundet, Hgger 27 knr fH1säøens sydende og udgäør 452 nu Efter kaptein Bergs lodninger er der følgende dybder i Mjøsen. Afsta11(l fra sj0ens sydende. Dybde. 2 km. . . l 19 m. 2.5 » . . l47 4 x . 205 » S ) . 3l-l V ll) » . 32li W l2 ) . 34l —: lå » . 377 » l9 . —l33 » 23 . “ 425 V— 24 . 450 §» 27 . 452 »