Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/203

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

192 HEnI—:a1.xm([—:NS Aar-r. Sloa er flødbar, udkommet er sikkert, men tømmerkvan- tummet ikke stort. Der er to damme for Dølisjøen, en mølle— og sagdam og en flødningsdam. Ligeledes er dam for Nordsettjern samt en mølledam ne(lenfor, ved Jersta-d. M(Brkesteder er: Dølisjøen, Nordsettjern, Bretterud og Jerstadstranden.

’lIangaa.en (5.5 km. lang“) kommer søndenfra det lille Raasta1l-

(j(“rn (19.2 m. o. h.) paa S‘kaarC)—b1?rgefs (427 m. o. h.) østside og løber nordvestlig, til den falder i Glommen omtrent lige over for Sloas udløb. Aaen er ubetydelig. Den optager tilløb fra Tres- vol(I(je-rn. I Mangaaen flødes nu kun paa de nederste 3 km. Om eller ()p.—?ta(l(?l1:(W kommer fra 1S’tor.—;j1)m i Odalen. Den strømmer ud af en sydlig bugt, som kaldes S(?ilIl8j(4(?YI, og flyder i krumninger sydover gjennem 0pstad annekssogn i et fla(1t og lavt1iggende terræn, saa at elvens bredder ofte oversvømmes. Osa er farbar i hele sin længde, og da Storsjøen ligger lavt„i forhold til Glommen, saa gaar strømmen undertiden fra Glommen til Storsjøen. Dette sker, naar der i Glommen er flom, og navn lig er strømmen stærk, naar Glommen stiger hm-tig. Udenfor Osa er i Glommen en 1ændse, som hindrer tømmer i at gaa fra Glommen til Storsjøen under indgaaende strøm. Elven er forholdsvis dyb, og kan ikke vades nogetsteds. Sto1—sjøen ligger ca. 13O m. o. h., er 46.5 km.2 stor, l6 km. lang-, indtil 7.5 k1n. bred og har flere arme, hvoraf de vigtigste er: Sandsjøen, (å’r:md.sjøm og S(—i-m“S;jøm. Paa nordsiden er bred- derne ikke lidet dyrkede, men baade sydsiden og de dele af øst- og vestsiden, som falder inden Søndre Odalen, er for det meste skogbevoksede. Nedslagsdistriktet er 782 km.? Sjøen er langgrund i syd og øst, men mere dyb paa vest- siden. Dens største dybde er 4O m. Under flomme i Glommen bringer det indstrømmende vand sjøen til at stige ca. 5 m., og den virker saaledes regulerénde paa Glommens flomme. Af denne grund har man ikke udført en i l876 planlagt sænkning af flommene i Sto1—sjøen ved anbrin- gelse over 0sas munding af en reguleringsda-m, som skulde stænges i flom og hindre vandet i at strømme indoVer. I det distrikt, som omfatter Storsjøen og bielve, er ingen kjøbmandsflødning, men al flødning foregaar for leverandørernes regning Tømmer mærkes rundt hele sjøen. Da strandene er flade, kan tømmer lægges langt indover; det bliver flot, naar flommen fra Glommen kommer, i regelen i første halvdel af juni maaned. Da tømmeret for en væsentlig del bestaar af hurtigvoksende gran, bliver det imidlertid adskillig beskadiget af tørken, navnlig skal