Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/18

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BELIGGENI—IED, INDDELING OG GR.ENDSER. V Det vil sees af tabellerne, at der for endel herreder angives et andet areal ved folketæ1lingen i 1891 endi 1900; dette har til- dels sin grund deri. at en del af a-mtet er opmaalt paany efter retktangelkarterne. Indsjøernes areal er ikke maalt paany, men de er tildels fordelt paa en anden maade, hvor en sjø omgives af to eller flere herre(ler. — “ Mjøsen f. eks. omgives af mange herreder, uden at dens over- flade er delt mellem disse. Fordelingen af Overfladen af dette store vand maa derfor blive vilkaarlig, og dette er blandt andet grunden til, at indsjøernes areal i Nes angives med 65,12 km.2 i l89l, medens det i 19OO angives med 78,28. In(lsjøarealerne iden ældre tabel fra 1891 turde være ligesaa gode som de nye tal. — W D Amtet, der efter den ældre inddeling udgjorde 5 fogderier, er delt i 27 herreder, 6 sorenskriverier, 26 thiuglag, 30 forligel- seskommissionsdistrikter, 25 lensmandsdistrikter og 6 civile læge- (listrikter. Derhos er amtet delt i 5 provstier, 25 præstegjeld, 49 sogne med 19 kapeller, 31 skolekommuner og 35 fattigdistrikter. Der er i amtet 2 kjøbstæder, Hamar og Kongsvinger, men ingen ladesteder. Geistlig inddeling. Amtet hører til Hamar stift. Ved kgl. resol. af 27de februar 1864 bestemtes, at fra 1ste Oktober 1864 skulde, i henhold til lov af 22de juni 1863, Hede- ma-rkens og Kristians amter fraskilles Kristiania stift for at over- gaa til eget stift under navn af Hamar stift med Hamar som stiftstad. Vang præstegjeld fraskiltes Hedemarken provsti for at over- gaa til særskilt provsti under navn a-f Hamar stiftsprovsti. De i Hamar stift forefaldende præsteordinationer skulde, i11d- til videre, foretages i Vang kirke som stiftskirke. Amtet inddeles i 5 provstier. (Se tab. pag. 8.) En del af Røros præstegjeld i Trondhjems stift — 875,4O km.? med 250 indbyggere — hører i civil he11sende til T0lgeI1 herred, Hedemarkens amt. Vang præstegjeld indbefatter: Vang og F2m2es herreder samt Hamar kjøbstad. “ Vinger præstegjeld indbefatter: Vinger herred og Kong.9t1inger kjøbstad Ren(lalen pr(estegjel(l indbefatter: ()m-B og l’tre Rendalen herreder. Forøvrigt falder herredsinddelingen og inddelingen i præste- gjeld sammen for alle præstegjeld i amtet, idet alle de øvrige præstegjeld udgjør 1 herred.