Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/179

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

168 I—II—)DEMARKENS An1T. lem Skrigmyrl(jergef og Snøaasbjerget i Løiten og løber i nordvest paa grændsen mod dette herred. I Norderaaen flødes paa ca. 5 km.s længde. Flødningen er i de senere aar gaaet ud. Der er tre atholdsdamme. Tømmeret leveres i regelen paa Rudtjernet, ved Svevolden, Atholdsdammen, Aakroke11 og Sagdammen.] Glommen fortsætter sydøstlig, optager østenfra Store .Iømna og gaar videre ind i Vaaler, paa hvis grændse den, ligeledes fra øst, optager Syrma, efterat den lidt ovenfor fra vest har op- taget Bronka. I Vaaler gaar elven rolig, men danner et par fosser, B)—aske-:1ds;fos med ö.5 m.s og Eig.sËfbs med 2.4 m.s fald. Bredden er fra 0.5—1 km. Elvel)redderne er flere steder ud- satte for Pl-vebrud, saaledes ovenfor Braskerudfossen samt ved Mangnes, nedenfor Eigsfos. I den sydlige del af Elverum over- svømmes store vidder i flomme. Flødningen frembyder ovenfor Braskerudfos ingen betydelige vanskeligheder ved almindelig vandstand. I Braskerudfossen er foretaget en del mineringsarbeider, men man kan ikke ved enhver vandstand være sikker paa at holde fossen ren for tømmen Nedenfor fossen er en større bagevjen som optager meget tømmer. Fra Braskerudfos til Eigsfos er elvebredderne lave, hvorfor der under flødningen udlægges lange ledelændser for at holde tømmeret i elvefaret. — [Store .](mmaa dannes af flere aaer og bække fra fjeldene nordenfor Hernesbygden og vestenfor Nordre skogbygden, saaledes ]—[orna, der optager tilløb fra Rogsfa(l(jCrn (O.42 kn1.2)samt Nistillcm. I—Io“ma er omtrent l4 km. lang og optager Rø(1, der kommer fra nogle myrer i Hernes. I Hor11a.flo(lPs kun nedenfor Roa, og den er sikker. Den har to atholdsdamme. .lI(erk(—.vf()d11rne er: Røoset, Skoldrydningerne, Hornbroen, veien til Søndre Skogbygd, Skræddersagen. Rørmyrvælten (evre), Amundsrydningen, Braate- vælten, Nybroen, Rogstadrydningen, Hornbro, Rørmyrvælten (nedre) og Hornmoen. Rau er ca. 5 km. lang, .n1enx-der .“flØ(Y(—Y kun i ca. 1.5 km.; den falder i Hov-aa l-ðk111. nedenfor Tryssilveieu. Flødningen an- sees for nogenlunde sikker .WI(P“l’k(Z’—S’f(?tZ(?)’)I(’ er Røbrovælten, Odels- vælten og Bjørbækfaldet. Det samlede vasdrag, som kaldes .I(mma, optager LillP.Ymm1a og .4g(m(Þn. Elven flyder sydover gjennem et jevnt dalføre, der paa Vestsiden fornemmelig bestaar af sandmoer, men paa østsiden er dyrket og beboet. —Z(lmII(l falder i Glommen søndenfor gaarden Ljømo: den er indtil l8 m. bred. En del møller og sagbrug findes i vasdraget. Længden er 29 k1n. Nedslagsdistriktet 21l.4 km.* I)en flødes fra Hornoset, og der er en atholdsdam ved Stor-