Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/171

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

V 160 Hr-:1)1—:MARKENs AMT. ken vades eller rides. Dens bredde er fra 4O—6O 1n., længden ca. 55 km. og nedslagsdistriktet 154.7 km.2 stort. I de senere aar har der ikke været mærket længere op end ved øverste dam, 10 km. ovenfor Tar-ven. Man kan ikke stole paa at faa tømmeret frem første aar, da isen paa Tarven sjø gaar sent op. Saavel dammen for Tarven sjø som dammen ovenfor er ubrugbar. Hvad der mærkes nedenfor Tarven pleier at gaa ud det første aar. Ovenfor ’I’arven sjø er ingen bestemte Vælter, nedenfor er der disse: Kubækmyrvælten, BjørbækosvæIten, Lillefløtvælten, Storaas- vælten, Myrbodvælten, Trilsengvælten, Stenervælten, 0sdalvælten, Rydningsvælten, Flovælten, Granstrømvælten, Kundesvælten, Nord- holmvælten og Lilleholmvælten. Osen ligger i Aamot og Tryssil, 438 m. o. h. ved alminde- lig vandstand, er 47.05 km.2 stor, 28 km. lang; ved nordenden er bre(lden indtil 3 km., i sin søndre ende kun omkring 1 km. Her staar den gjennem et smalt løb i forbindelse med den mindre sjø Lille ()sen. I dette løb er en mærkelig frem— og til- bag(—gaaende strøm. Paa Sjøens vestside i en bugt, Valmen, samles tømmeret for flødning gjennem Sønd1“e Osa. Sjøens omgivelser er bjergfuIde. dog er der enkelte gaarde og pladse nærmest ved vandet. Før var i denne sjø et rigt fiske, navnlig af røyr. Tømmeret fremflødes over sjøen i bomme ved trosse og vind- spil. Isen gaar sjelden op før i sidste halvdel af mai maaned, og flødningen kan i regelen ikke begyndes før sidst i denne maa- ned; flødningen er i almindelighed endt før St. Hans. Ved Søndre Osas udløb af sjøen er en atholdsdam med 7 løb af til- sammen 58.4 m.s bredde. Strømmen mellem Osen og Lille Osen er mærkelig Den gaar afvekslende fra Lille Osen til Osen og omvendt i løbet af lige mange minutter. Naar fløderne «tapper» tømmeret igjennem det smale sund mellem Osen og Lille Osen, maa de, saasnart den sydliggaaende strøm nærmer sig, lægge en stok tversover løbet for at hindre tømmeret i at gaa tilbage, der kan da intet udrettes, førend den nordgaaende strøm kommer tilbage. Strømmen gaar stadig, nat og dag, vaar og sommer, og viser sig bedst under høi vandstand. Om sommeren bøier Siv og græs sig efter strømmens ret- ning; sand, kviste og mindre gjenstande paa bunden føres snart hid, snart did. Strømmen gaar samme regelmæssige gang, enten Osdammen O—ed indløbet af Osenl er aaben, eller den er stængt,