Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/113

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

102 I—lEDEMARKENS Am-. Vasdrag. Den allerstørste del af Hedemarkens amt har afløb gjennem Glaamas eller Glomm-ens vasdrag, men derhos har et temmelig betydeligt areal afløb gjennem Tryssilelvens vasdrag til Sverige, ligesom en del af amtet ogsaa har afløb til svenske elve; mod nord har ()rklas vasdrag afløb til det trondjemske, ligesom en del af Gulas nedslagsdistrikt ligger i amtet. Ved den følgende beskrivelse særlig af Glommens vasdrag er benyttet de oplysninger, som er indhentede paa ka-nalkontoret ved kanaldirektør S(Ptren; det samme gjælder Tryssile1ven, over hvilken cand. min. A. Holm-sen har udarbeidet en beskrivelse; for de andre vasdrag er den geografiske opmaalings forarbeider brugt. Nedenfor er angivet, hvor store dele af amtet der har afløl) til de forskjellige vasdrag, og tillige, hvor store vedkommende elves nedslagSdistrikter er i Norge i og udenfor amtet C Ne(lslags(listriktets Vasd1“ug(“ts Vaadt-aget1—B navn størrelse inden He(l1—— hele n1—(lslagsdistrikt mai-kens amt. i Norge Glommen ........ 16 627 km.2 24 51O km.2 Vormen O ........ 2 116 — l7 3l3 —- Glommen og Vormen tilsammen 13 743 —“ 41 823 — Gula ......... 207 — 3 596 —- Orkla ....... . n 93O — 2 99O — Tryssilelv ....... 4 893 —— 5 2—l3 —- Tilløb til Øster Dalelfven . 487 — 487 — Drevja og Ljøra ..... 613 —— 6l3 — I Glommens hele nedslagsdistrikt er medta-get ogsaa den del, som ligger i Sverige. Der er ikke noget vasdrag, som i hele sin udstrækning ligger inden amtets grændser. For Oversigtens skyld skal her først korteligen nævnes noget om de større vasdrag i amtet, idet den senere detaljerede beskri- velse paa grund af de talrige bielve bliver meget vidtløftig. Langs grændsen mod Sverige er der endel elve, som gaar fra Norge ind i Sverige, og andre, som gaar fra Sverige ind i Norge. O—8ZPl’—Y)(lZP(,i=I) i Sverige faar saaledes noget tilløb fra stræk- ninge11 øst for Fæmunden. Vvsfer-DalP(fa— i Sverige modtager fra Norge tilløbet ](jm-a fra Tryssil. ]t,Z(]l’(I er fortsættelsen af Ti-y.S“sz“ZPl1Pm:, der fra Tryssil herred gaar ind i Sverige Tryssilelve11 kommer fra Fæmun(len (“58 km. lang, 204 km.2 stor, 673 m. o. h. og op til 121 m. dyb. Fra sy(lende11 af F(P1m1ml(—n gaar den mod sydvest og falder snart ud