Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/7

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

2 Buskeruds amt. l Et fingerpeg i retning af den økonomiske tilstand, specielt blandt gaardbrugerstanden inden et distrikt, har man ogsaai brugenes gjennem- snitlige salgsværdi. Her er værdimaalene forsaavidt paalideligere, som gjennemsnitsværdien af brugene i det statistiske kontors tabeller er beregnet efter de priser, som virkelig er betalt for solgte eiendomme i1løbet af de sidste 5 aar. I disse er kun medtaget virkelige gaards- brug, ikke særskilt matrikulerede skog— eller andre eiendomme, hvor- til der kun hører liden eller ingen jord, og heller ikke er hensyn taget til salg, hvor prisen paa grund af slegtskabsforhold eller af andre grunde har været ualmindelig lav. Denne værdimaaler giver imidlertid heller ingen“ sikker veiled- ning til bedømmelsen af formuesforholdene blandt gaardbrugerne inden et herred, da man ingen opgave har over pantegjældens størrelse, og man saaledes ikke ved, hvor meget gaardbrugerne i de respektive herreder selv eier i sine gaarde, og hvor meget der i virkeligheden i form af panteheftelser eies af banker og andre. “ Imidlertid maa man dog af brugenes gjennemsnitsværdi og for- mues— og indtægtsansættelse tilsammen være berettiget til at gjøre sig op en tilnærmelsesvis mening om den økonomiske tilstand inden et hei-Ped. i Jeg har for brugenes gjennemsnitSværdi gjort noget afslagi for smaaparcellerne, da disse for en stor del ikke eieS af folk, hvis hoved- beskjæftigelse er jordbrug, men ofte kun er hustomter eller jord- stykker, som folk, der har en anden-beskjæftigelse, driver ved siden af. Navnlig er dette tilfælde i nærheden af byer. Folkemængdens bevægelse er medtaget, da denne giver en vei- ledning til at bedømme fremskridtet inden de forskjellige distrikter. Hvorledes folkemængdens bevægelse kan følge en enkelt større virk- somhed, ser man i Kongsberg og omliggende herreder, hvor ind- byggerantallet stiger og daler med Kongsberg sølvverks trivsel eller nedgang. Til at bedømme befoIkningens størrelse og legemlige udvikling indeholder rekruteringsstatistiken de bedste materialier. Jeg har benyttet denne og af den udregnet gjennemsnitsvernedygtigheden og gjennemsnitshøiden i de forskjellige herreder for et tidsrum af 10 aar. For høidens vedkommende faar man herved temmelig paalidelige resultater.— Ikke fuldt saa sikre bliver resultaterne for vernedygtig- hedens vedkommende. Af rekruteringsstatistiken fremgaar det nemlig ikke, for hvilke feil kassationerne i de enkelte tilfælde har fundet sted, og tilfældige beskadigelser, der intet har at skaffe med vedkom-