Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/263

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

254 Buskeruds amt. Gaardbruger J. Hansen Aasi1836 og paa det overordent- lige ’storting“i 1836—1837. ’ Gaardbruger Olaus Borgersen Fjerdingstad i 1871— 1873 og 1874—l876. “ Gaardbruger O. Johansen Ihlen i 1889—-1891. l .Gaardbruger O. Nilsen Krek1ing som supp1eant 189O—91. Vagtmester O. N. Fossum, der repræsenterer ’amtet iinde- værende stortiugsperiode. Gaardbruger O. O. Jel1um var ogsaa valg-t, men mødte ikke. Topografi. Ovenfor Hougsund har Ekers hoveddal omtrent samme karakter som Modums. Mod øst er den brede dal begrænset af Æ’inneJnarkens aaser, mod vest af Holtefjeldet, hvis skogbevoksede skrænter falder brat af mod dalen. Elven løber“ her ligesom i Modum tæt ved da- lens østside, og her bestaar den bebyggede del derfor kun af en smal rand af bratte bakker, medens der paa Vestsiden er bredere flader. Elven er i denne del af Eker, ligesom paa Modum, paa lange strækninger indrammet mellem skog og klipper — navnlig ved Kverk og Bu1—ud løber den mellem steile fjeldsider. Den største del af bebyggelsen naar derfor heller ikke ned til e1ven, men ligger betydelig høiere end denne bag de skogbevoksede bjergknauser og aaser, der omgiver elven. Bebyggelsen gaar flere steder — navnlig paa østsiden — høit op ad aassiderne. Syd for Hougsund, hvor Vestfoselven kommer ned, har dalen en anden karakter. Her træder fjeldene paa Vestsiden af dalen meget sterkt tilbage og aabner udsigt over de vidtstrakte flader i Vestfos- elvens dalføre. Den dyrkede mark naar her næsten overalt ned til elvebredden. Bebyggelsen gaar — navnlig paa østsiden af dalen — heller ikke saa høit op som nordenfor. Vest for Hougsund kirke er der en del moer. Forøvrigt optages dalen her næsten udelukkende af dyrket land. Ved Hougsund er der udprægede terrassedannelser. Vest for Hougsund ligger der i Drammenselven og mellem Vestfos- elvens to arme flere store flade, tildels bebyggede øer. Høidef0rh0ldene vil fremgaa af følgende maal: “ Øst for Storelvens dalføre i FWinnemarken: Kolbræksvand ...... V . . . 191 m. Sandungen .......... 371 » G I dal en: Drammenselven ved Hougsund . . . 7 » Hougsund ....... . 16 » Horgen, østre ..... . 10 » Lerberg . . . 31 » Kverk. . . 52 »