Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/253

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

244 Buskeruds amt. ɔ — Teilmann blev senere for-fremmet til sogneprest paa Heggen. Plante- skolen paa Komperud forfaldt; men han fortsatte med held sine træplant- ninger paa Heggen. Haug. Skyld 35,62, ett brug. Stranden. Skyld 23.6s, ett brug. Laa i 1723 under Haug. Her ligger et teglverk. “ I NykirI(e sogn. Nykirke skreves i 1334 Nya Kirkia. Den nuværende kirke er en tømmerkirke med 400 siddep1adse. Den er opført i 1842. Den gamle kirke var en stavekirke, der var opført før 1334. Naar den er nedrevet, vides ikke. Det er skeet i dette aarhundred. . Gaarde fra nord mod syd: W Tingelstad (af mandsnavnet Tengi1). Skyld 41,2v. Største brug l7,s9. I l399 hørte den til Sigdal. A Linderud (rimeligvis af ti-ænavnet 1ind). Skyld 21,å4. Største brug 17„26. “ — — Fossum (d. e. fosheim eller gaarden ved fossen; skreves i 1334 .Fosæmum). Skyld 83,9s, ett brug. Tilhører Modum blaafarveverk. “ I nærheden ligger Hougfos med blaafarveverkets talrige bygninger. Ovenfor ligger N ymoen, en lang gade med for det meste enetages boliger. Naar bortsee-s fra et par større huse ved -enden af gaden, er alle huse ens bygget, hver af dem bestemt for 2 arbeiderfamilier, og en have mellem hvert hus. De fleste af husene staar nu øde. Indbyggerantallet var i 1890 112. Buske1—ud (skreves i 1322 Biseopsrud og betyder ligefrem -biskopsrydningen). Skyld 121,åo. De største brug 68,ov og 35,16. . Den første eier af Buskerud, som omtales, var en Aasulf paa Biskops- rud. Han nævnes i 1322, 1323, 1331 og 1332, altsaa i Magnus Eriksen Smeks regjeringstid Den næste eier hed Herleik Aasulfsen, 1382—140ö. De tilhørte efter vaabenet slegten Galde. I 1568 omtales eiendommen som J1;g)nensffgg“ard„ under §uskerud len. I 1646 fik Hans Egertsen (Stockfleth) orpagtningsbrev paa gaarder?for 5 aar og 1650 konfirmation paa forpagt- ningen for sin og hustrus levetid. 11 aar senere heder det, at den til da havde Vær rd-.i 17 fogders tid. Senere forpagtere var general- toldforvalter Knop paa Strømsø og Konrad Biermann, adlet under navnet Ehrenschildt. I 1688 solgte Kristian den femte denne gaard tilligemed gaardene Døvig og Sætersberg og de 4 sage m. v. ved Aamot til Fredrik Werdel- mans enke for 20 7Ö0 rdlr. Hun testamenterede igjen gaarden til søster- datteren Alhed Maria Heins, senerehen gift med assessor i overhofretten Nikolai SchwartZ; denne kjøbte desuden i 1723 Modums 3 kirker for 1 000 kr. Hovedkirken har fulgt eiendommen til 1828 og de andre kirker — Ny- kirke ligger paa gaardene grund — til 1837. De følgende eiere var oberst- løitnant Johan von Lowzow og søster, kancelliraad Hoffs enke, Magdalene von LoWZow. der efter broderens død i 1762 solgte gaarden til Peter Collett for 37 0O0 rdlr. Efter denne tid har den lige til for faa aar siden været i den Oo1lett’ske families eie. Fø1gende personer af denne familie har været eiere af gaarden efter P. Collett: Hans enke Johanne Henrica