Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/13

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

C 8 Buskeruds amt. sidste har ligeledes gjennemgaaet og korrigeret, hvad jeg har skrevet om Kongsberg sølvverk og andre bjergverk, —— professor Blytt, der har forfattet afsnittet om vekstliv, — professor Collet, der har for- fattet afsnittet om dyreliv, —— og professor Mohn, der har forfattet afsnittet om klimatet. n Endvidere maa jeg takke kgl. fuldmægtig Huitfeldt der har leveret meddelelser om —de gamle herregaarde, væsentlig i Buskeruds fogder-i, — professor Rygh, hvem den paapegede redegjørelse for gaards- navnenes betydning i alt væsentligt skyldes, og som desuden har gjen- nemgaaet den ældre inddeling og gjennemseet og suppleret min for- tegnelse over oldfund, —— direktør Kiær, der med raad og oplysnin ger og paa andre maader har ydet mig bistand under min benyttelse af det statistiske materiale, — brigadelæge Arbo, der har meddelt mig oplysninger om skalleform og raeeeiendommeligheder (præg af uden- landsk indblanding),— bjergmester Mej“dell, der har givet mig oplys- ninger om ældre bjergverker og skjærp,—4—fiskeriinspektør Landmark, som har givet mig meddelelser om fisketilstanden i elve og indsjøer, — og endelig universitetsbibliotekar Drolsum, der med stor beredvillig- hed har været mig behjælpelig med at finde frem det trykte materiale, som jeg har trængt ved min udarbeidelSe af nærværende bog. Endelig maa jeg takke de mange i by og bygd, der med stor imødekommenhed har meddelt mig vink og oplysninger, baade paa min tre maaneders reise i amtet i sommer og senere hen. Jeg skal fremhæve bryggerieier Garatun, hoteleier Knudsen og ingeniør Langberg paa Kongsberg, lensmand Røtter i Flesberg, konsul Hei- berg, provst S(3heen i Rollag, kand. med. Fritø Tha‘áZOu) og hytte- mester Nils ThauZou) i Hole, gaardb1—uger G. Tandberg og kand. Færden i Norderhov, gaardbruger Ole Chrislojfersen, Øreneie, over- retssagfører Tandberg, eiendomsbesidder A. Gregersen, fabrikeier G—regersen og dr. H A. Thaulou) paa Modum, afdøde dr. Holter og forhenværende kirkesanger Nils PauZä-en paa Eker, gaardeier- HZ Gilhus i Lier m. fl. Og endelig maa jeg takke dem, uden hvis økonomiske Bi- stand denne bog ikke kunde være blevet til, nemlig dr. H A. Thaulou) paa Modum og fru Roscher paa Ringerike. f Kristiania den 15de februar 1894. J. Vibe.