Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/589

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

576 BRATSBERG AMT. lagde sig Viken, medens Olavs søn Trygg-ve og Gudrød Bjømssøn flygtede til Oplandene. – Kong ]:Iaakon .4dalsteinsfostre indsatte senere den første af disse til konge over Viken, og Gudrød indehavde i sin tid ialfald en del af sin faders rige, Vestfold og Grenland. Han var gift med en høiætt-et kvinde fra Grenland, hvor deres søn Harald op- fostredes hos sin frænde, lendermanden Roe hvide sammen med dennes søn, R[l7l(’ vidjbrle, den vidtbereiste Harald fik senere af denne egn tilnavnet «den grenske». Efterat Gudrød Bjørnssøn ved aar 965 var bleven taget af dage af Harald Graa.feld, drog Harald grenske sammen med sin fostbroder Rane til sin slægt paa Oplandene, hvor han opholdt sig i nogen tid. Da han her ikke var sikker for Gunhildssønnernes efterstræbelser, tog han veien til Sverige til den store hærmand Skoguls-Toste 9; han havde senere tilhold hos ham og fulgte ham, naar han drog ud paa vikingtog. Da Harald Graafe1d var falden, gav den danske konge Harald (lormss(m Harald grenske en forlening i Viken, der angives at have omfattet Vingulmark, Vestfold og Agder til Lindesnes, men vistnok har været indskrænket til Grenland og muligens Vestfo1d. Han ægtede .4asla, datter af Gudbx-and Kula paa Op- 1andene, og deres søn var Olav den hellige Harald forlod Aasta og beilede til Skoguls-Tostes datter S–igri(l storraade, kong Erik Seirsæls enkedronning. Men hun lod ham indebrænde. Efter- retningen om hans død blev Aasta overbragt af Rane vidfo1–le, der senere opfostrede hendes og Haralds søn og deraf føiede navnet kongsjbstre til sit tidligere navn. Han fulgte siden Olav Haraldssøn paa hans vikingtog, men forsvinder af hans historie ved hans komme til magten. I Olav Tryggvessøns regjeringstid findes denne egn a-ldeles ikke 0mtalt, før rustningerne paagaar til hans navnkundige færd til Vendland. Blandt det udSøgte mandskab paa « Ormen lange» og delta- gerne i Svolderslaget nævner Snorre kjæmperne Trond ramme og hans broder (;’lhyrme fra Telemarken, og Odd 2lIunk anfører en Thorstein ()ksejb(l fra Hov-und (Gjerpen); den sidste siges dog i et eventyr, som er knyttet til Olav Tryggvessøns saga, at have været en islænding. 1 Da riget efter Sv-olderslaget deltes mellem den svenske og danske konge og Haakon Jarls sønner, kom Vestfo1d, Grenland og Agder tilligemed den største del af Oplandene under dane- kongens, Svend TY“gPsl1:j(Bgs, styre ’“) Skogul er en valkyrie: Skoguls-Toste ll(Þl.V(l(’1’ ((lPl1 krige1–ske TosteÞ.