Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/335

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
322 BRA’l’Sl3ERG AMT.

Desuden har der været et jernværk ved JIorlan(I i Sannike- dal i det 16de aarhundrede, og endelig har der været en mas- ovn under FritZø værk, Moholt masovn, i Slemdal. Da skogens steg i værdi og trækullene blev dyre, og da jernpriserne sank, ophørte jerntilvirkninge11 i amtet. Ved Bolvik jernværk var jerntilvirkningen sluttet i 1865, ved Fossum Værk smeltedes for sidste gang jern i 1868; Ulefos var det sidste jernværk, som nedlagdes i amtet, idet driften fortsattes til 1877, da den sidste smeltning foregik og masovnen blev nedrevet. .]erngruber og tildels noksaa betydelige jerngruber er der i flere herreder, saaledes en række jerngruber i Gjerpen, som vel er de ældste, allerede af bergmester Glaser paaviste gruber. Betyde1ige gruber, men med fosforholdig malm, er de saa- kaldte F(ws gruber i Hollen. En række af gruber, der endnu indeholder adskillig malm, ligger paa Lange og Gumø i Skaatø. Betyde1ig er forekomsten af jernmalm ved Syftestad i Nisse- dal. Ellers er mindre forekomster af jern kjendt i Sannikedal, i Skaatø, i Bamle, i Drangedal, i Solum. E En ikke ubetydelig drift paa nikkel har fundet sted i Bamle herred iMeinh;jær grube og omliggende gruber, med smelfehytte nær ved Kragerø by. Guld og vismufh har der været drevet paa ved Bleka grube ved Svartdal i Seljord. Sølv, tildels gedigent sol-i), har slængt med paa kobberfore- komsterne; saaledes har gedigent sølv ledsaget det gedigne kob- ber ved Dal(me gruber i Kviteseid. J[(mganerts er funden i Brandm1tm i Mo. Blyglands har været gjenstand for drift ved gaarden Ti-aak i Bamle, og blyglands angives ogsaa at forekomme i Tinn og Vinje. I aarene 1894 og 1895 udviklede der sig en livlig drift paa thorit i egnen Brevik-Arendal, for Bratsberg amts vedkommende væsentlig paa øer og holmer i Langesu11dsbugten særlig i Eidanger herred. Thoriten anvendtes til forfærdigelse af hætter i de auerske gaslamper. Bergmesteren i søndre østenfjeldske distrikt antog skjøns- mæssigt, at bruttoindtægten af den i 1895 stedfundne drift paa thorit var omkring 1 mil1ion kroner i hele distriktet, ikke i Brats- berg amt alene. Da den beta1tes med flere hundrede kroner pr. l(g., opstod der en febrilsk søgen efter denne værdifulde erts. Thoriten blev fortrængt fra markedet af monaZiten, der inde- holder thorium og kan faaes fra amerikanske findesteder i store mængder.