Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/331

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
318 BBATSBP:HG Amt

l.eiÖe vare L:ir(lølann på leikurvollo, men framst geng Fyrsdølen i fylkingi, og einsmal kom ki 0rdølann i A1111l)j01111d1Il(3l1. Bønderue samlede sig i Annbjønndalen i Hjartdal, nær grændsen mod Flatdal, hvor adgangen til Øvre Telemarken fra den kant let kan forsvares. Kongens befalingsmænd gav sig imidlertid til at forhandle Der blev straks «sendt Bud til Tellerne, at, hvis de plantede Gevæhr og vaabenløse kom til (lem, vilde de handle om fred »). Bønderne lod sig overtale “ti1 at nedlægge sine vaaben (efter Wille i Bogm“lien i Hjartdal, som deraf har faaet sit navn – efter Lund i Rustelien nær Hjartda1s præstegaard) «og da de saaledes komme ansætte-ndes, blev de paa Øieblikket omringede og fangne». Saa blev der sat (–=Ret». 16 mand fra 2 af oven- nævnte præstegjeld blev udlagt som ophav-smænd til oprør-et, og af disse blev 5 straks halshuggede og en sjette blev gjort til bøddel. De 1O andre maatte løse sin hals igjen med 104O lod selv og gaarden Sundsbarm. Alle de øvrige mænd i de to præstegjeld maatte bøde hver en ko, to faar, et pu11d smør, en tønde malt eller mel, desuden 2 lod sølv; men enhver jordeier 4 lod sølv og arbeide 4 dage paa Guldnes, de andre tre præste- gjeld slap derimod med «at bøde enhver foreskrevne Fødevarer» og med 4 dages arbeide paa værket. “ Efterat dette oprør var stanset, fortsattes bergværksdriften. De steder, hvor driften foregik i disse aar omkring 1540, var: Guldnes, hvor der angives omtrent 20 gruber og 3 stoller. Efter indtægterne og udgifterne har de betydeligste gruber været St. Jørgens grube, Hauergruben, Hellig Trefo1dighed, St. Martin, Gyldenkoe, Hiilf Gottes. Samsonberg laa vistnok i Sandsvær. Moysesberget var, som nævnt, maaske ved Stigstul; her an- gives i 1541 27 gruber og 6 stoller, og St. Mathias fundgrube var maaske den vigtigste. Paa sølvholdig blyglands blev af Glaser drevet paa Drak(‘n- berg nær Skien. Formodentlig har dette været i Bamle paa gaarden Traak i nærheden af Herre, hvor der er gamle gruber og har staaet en sme1tehytte. Skjønt alle disse drifter vel for en væsentlig del var smaa og tildels kun ubetydelige skjærpninger, saa udfordredes der sik- kerligen et stort antal arbeidere baade til selve bergværksdriften og til bygningen af pukværk og hytter. Det har været vanskeligt at skaffe proviant til alle disse mennesker.